Natuurbeschermers (AVN) niet eens met aanpak NS om het Groene Oor te saneren

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. (AVN) vernam afgelopen week dat NS voornemens is om binnen afzienbare tijd het spoortalud langs de Schenkwatering te saneren. Om die werkzaamheden uit te voeren blijkt het noodzakelijk dat de huidige gebruikers (spoortuinders en een deel volkstuinders VTV-Loolaan) hun tuinen per 1 april leeg opleveren. Om die reden is hen per 31 december 2011 de huurovereenkomst opgezegd.
De AVN maakt zich om de volgende redenen grote zorgen over deze voorgenomen actie.
– De ecologische tuinen langs het spoor vormen langs de Schenk een zeer belangrijk onderdeel van de stedelijke ecologische verbindingszone die hier als een groene vinger in het stedelijk gebied ligt. Deze zone is onderdeel van het Haagse ecologische groenbeleid. Het kaalzetten van deze strook zou zeer grote schade aan de stedelijke natuur aanbrengen.
– De tuinders hebben het verzoek gekregen om hun grond op 1 april 2012 schoon op te leveren. Dit is in strijd met de Flora- en faunawet omdat deze periode midden in het broedseizoen valt.
– Als reden voor de bodemsanering geeft u te kennen dat de grond ter plaatse verkocht gaat worden voor projectontwikkeling. Ik wil u erop wijzen dat de strook ter hoogte van de Veenmolen is opgenomen in een koninklijk servituut, waarin bebouwing hoger dan de boomgrens niet is toegestaan. Dit geldt voor de gehele strook tussen Huis ten Bosch en het landgoed Vreugd en Rust in Voorburg. Ook het grootste deel van het gebied tussen de sporen (Het Oor), valt binnen de grenzen van dat servituut.

– De Nieuwe Veenmolen (1654) behoort tot het monumentaal erfgoed van de gemeente Den Haag. Als watermolen is niet alleen het gebouw, maar ook het omringende land onderdeel van dit erfgoed. De oevers van de Schenkwatering horen om die reden groen te blijven.

– Na lezing van uw opzeggingsbrief viel het ons op dat de beredenering van de argumenten op sommige punten in tegenspraak met elkaar zijn. In tweede alinea verklaart u uitdrukkelijk dat ook de tuinen van
volkstuincomplex Loolaan, die op het grondgebied van NS liggen zullen verdwijnen. In de aansluitende alinea heeft u het over misschien terugkeren van tuinen in het gearceerde gebied. Dit betreft  uitgerekend de tuinen van VTV Loolaan.

– Verder treft het ons ook dat voor het project nog geen vergunning is aangevraagd. Zowel het hoogheemraadschap Delfland als de gemeente Den Haag gaven bij navraag aan verrast te zijn en van niets te weten. Voor een dergelijke ingrijpende gebeurtenis lijkt het ons verstandig om eerst te toetsen wat de haalbaarheid van een dergelijk plan is. Bij de aanvraag van de vergunning zult u ongetwijfeld met bovenstaande argumenten geconfronteerd worden.

De AVN wil u dan ook met klem verzoeken om de ontruiming van de tuinen op te schorten tot u met zekerheid weet dat de haalbaarheid van het hele project wordt gehonoreerd.
Verder willen we u verzoeken om de AVN als belanghebbende partij op te nemen in een klankbordoverleg. Ik kan me voorstellen dat daar ook partijen als de groenbeheerder van het stadsdeelkantoor, de Haagse Bond voor volkstuinders en het bewonersoverleg uit de aangrenzende wijken in participeren.

Met vriendelijke groet,

Myrna van Elck
V.V.V.S. “Het Groene Oor” i.o.
06 52524370
 
 
Tuin moet veld ruimen
(AD/Haagsche Courant, 12 Oct 2011)

Volkstuineigenaren van de Loolaan stonden perplex, toen twee weken geleden een brief van de NS bij hen op de mat plofte. De Nederlandse Spoorwegen willen dat tuinders en paardenhouders voor 1 januari weg zijn, onder meer vanwege de verontreinigde bodem.

Volkstuineigenares Myrna van Elck schrok zich rot van de brief. “Ik ben niet de enige. Circa dertig tuinders van de Loolaan en de Boekweitkamp zijn in paniek, vertelt ze op het terrein, te midden van een groep tuinders. Opeens wil grondeigenaar NS deze bodem saneren. Dat komt voor ons uit de lucht vallen. Waar moeten we heen met onze spullen en dieren?” Dat is ook de gedachte van de Haagse
Stadspartij. De partij heeft vragen gesteld aan het college over de brief. “Dit bericht jaagt oude mensen die daar tuinieren de stuipen op het lijf,” aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuller.

De geplande bodemsanering van volkstuincomplex ’t Oor heeft volgens de NS verschillende redenen. “Twee bodemonderzoeken hebben uitgewezen dat de grond sterk is verontreinigd,” vertelt woordvoerder Henk van den Broek. “Daarnaast zijn de tuinen aan de Loolaan al jaren een zorgenkindje. Naast de mensen die daar al jaren een perceel onderhouden, hebben daar activiteiten plaats die niets met het complex te maken hebben, zoals autoslopen.”

Maar de manier waarop de Nederlandse Spoorwegen die boodschap aan de tuinders overbrengen, valt verkeerd. “De brief is intimiderend,” zegt Van Elck. “Daarin kregen we twee weken om afstand te doen van onze tuintjes, indien we wensen dat de NS voor de verhuiskosten opdraaien. Anders riskeren we een proces. Ouderen schrikken van dat soort krachttermen.”

Van den Broek geeft toe dat de tekst dwingender overkomt dan die werkelijk is. “Daarom sturen we op korte termijn een nieuwe brief, waarin de procedure duidelijk wordt uitgelegd. Het klopt dat de tuinders twee weken de tijd hebben gekregen om aan te geven of ze afstand doen van hun perceel, om op kosten van de NS te kunnen verhuizen. Maar die tijd kregen ze ook om te melden dat ze niet voor die optie kiezen,” zegt Van den Broek. Verder wil het bedrijf in ieder geval voor 31 december, het moment dat de contracten eindigen, weten of de tuinders bezwaar maken of vrijwillig weggaan. “Pas als ze niet voor die tijd hebben gereageerd, zetten we een gerechtelijke procedure in.” De tuinders, verenigd in VVVS ’t Groene Oor, laten het er hoe dan ook niet bij zitten. Zij werken aan een plan om van het complex een park voor de buurt te maken, in de hoop dat ze kunnen blijven.
 
Zie ook

Haagse Stadspartij: “Volkstuinen in de Schenkstrook behouden”