Kapvergunning voor 4 kastanjes in het Koningin Sophiepark ter inzage

Geachte mevrouw Klijnsma-Vonk,

Op 26 januari 2012 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van 4 kastanjes (stamomtrekken 103-128 cm), staande op het terrein ter hoogte van het perceel aan de Koningin Sophiepark bij de Amalia van Solmstraat.

Op uw aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Met dit besluit hebben wij voldaan aan de verplichting, om vóór 22 maart 2012 op uw aanvraag te beslissen.

De motivering van onze beslissing vindt u in de bijlage, die voor de kapactiviteit, de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften bevat. De inhoud van de beoordeling van de activiteit moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 4 kastanjes en een herplantplicht op te leggen van 4 sierkersen met minimale stamomtrekken van 24/26 cm. van de 3e grootte.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Teamhoofd Vergunningen (plv.),
M.G.H.C. Truijen

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Den Haag, Postbus 12655, 2500 DP

Den Haag. U kunt ook via Internet een bezwaarschrift indienen. Dat kan alleen via www.denhaag.nl/bezwaar en met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten:
– naam en adres van de belanghebbende;
– datum en handtekening;
– een nauwkeurige omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (bij voorkeur het kenmerk of een briefnummer);
– de gronden van bezwaar;
– indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende zelf wordt ingediend maar namens deze: een volmacht.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden ‘AWB/BEZWAAR’ te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH

Den Haag.

Ingewonnen advies aanvraag 201201555

 

Op 10 februari 2012 is advies van de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout ontvangen:

 

Beoordeling kappen van 4 kastanjes

– De toekomstverwachting van de bomen is slecht.
– De bomen zijn niet in het bijzonder van belang voor de educatieve waarde.
– De bomen zijn ook niet in het bijzonder van belang voor de karakteristieke en cultuurhistorische waarde van de wijk.
– De betreffende kastanjes zijn aangetast door zwammen en de bloedingsziekte. Hierdoor zullen de bomen steeds verder aftakelen. Gezien de standplaats van de bomen, in de directe omgeving van speeltoestellen, is een verhoogde gevaarzetting niet wenselijk.
– Eindoordeel activiteit kappen van 4 kastanjes

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de 4 kastanjes.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking
– Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli.
– Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden tot de herplant van 4 sierkersen met minimale stamomtrekken van 24/26 cm van de 3e grootte, te planten in het eerstvolgend plantseizoen na het kappen van de bomen.
– Herplant van de bomen dient te worden uitgevoerd in overleg met en ten genoegen van de directeur van de Dienst Stadsbeheer, vertegenwoordigd door de groenbeheerder van de Dienst Publiekszaken van het stadsdeel Haagse Hout volgens het aan deze vergunning verbonden herplantplan.
– De aanduiding 1e, 2e of 3e grootte geeft aan hoe hoog een boom kan worden. Een boom van de 1e grootte kan hoger worden dan 12 m. Een boom van de tweede grootte wordt tussen 7 en 12 m. hoog en een boom van de derde grootte blijft lager dan 7 m.
– Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen 18 maanden na dagtekening gebruik van is gemaakt. Als blijkt dat binnen deze termijn geen gebruik zal worden gemaakt van de vergunning, dan kan tot uiterlijk 4 weken voor het verstrijken van die termijn bij ons schriftelijk en gemotiveerd een aanvraag tot verlenging worden ingediend.