Jaaroverzicht 2012 van de Werkgroep Bezuidenhout Oost

Bezuidenhout Oost
Het gebied Bezuidenhout Oost is gelegen tussen de Bezuidenhoutseweg, Carel Reinierszkade, Schenkkade/Loolaan, Laan van Nieuw Oost Indië .
Per ha wonen er 112,4 mensen. Dat is erg hoog in vergelijk met de andere buurten in de Haagse Hout. De woondichtheid is ook erg hoog met 68 woningen per ha (de huidige norm is ongeveer 32 woningen per ha) Nauwlettend volgde de werkgroep de ontwikkelingen in het aandachtgebied en nam zo nodig contact op met de betreffende instanties.
De werkgroep
In 2012 bestond de werkgroep Bezuidenhout Oost  uit 7 mensen. De werkgroep werkt met een roulerend voorzitter. In 2012 werd er 9 keer vergaderd.
De vergaderlocatie is de bestuurskamer van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout (SWB) in het Wijk en Diensten Centrum (WDC) Johannus Camphuysstraat 25. Van alle vergaderingen zijn verslagen gemaakt, die te vinden zijn op de website van het wijkberaad en voor alle bewoners beschikbaar zijn. De verslagen liggen ook op het kantoor van het wijkberaad ter inzage.
Elke bewoner van 18 jaar en ouder kan lid worden van de werkgroep
Belangrijkste zaken in 2012
De belangrijkste zaken in het gebied Bezuidenhout Oost voor 2012 waren en/of zijn o.a; 
* De locatie Spaarwaterstraat: 184 bouwontwikkelingen volgen en actie op het moment dat de gemeente ons meldt dat het bouwplan ter inzage beschikbaar is. In 2009 werd ons al gemeld dat de bouwplannen 1 jaar zijn vertraagd. Anno 2012 zijn er nog steeds geen bouwactiviteiten. Eind 2010 vertrok Aegon van deze locatie waar zij tijdelijk kantoorunits had staan. Het gezinsvervangend tehuis op nummer 100 is leeg komen te staan en verbouwd. 
* Ook de P. Hordijkstraat, Corn. v/d Lijnstraat en H. Zwaardecroonstraat zullen op de schop gaan. Dit vraagt ook aandacht en overleg met Haag Wonen. Het gaat hier om renovatie van ongeveer 121 woningen. 
* Het schoolgebouw Rooseboomstraat 12 is in december door de St Paul school verlaten om naar een nieuwbouw in Mariahoeve te gaan. Het gebouw in de Rooseboomstraat is niet meer geschikt voor onderwijs aldus Deloitte, die deze school heeft onderzocht.
* Het Spaarwaterveld staat op de nominatie voor herinrichting. Het is de bedoeling de container te laten vervangen voor een representatiever onderkomen. Er is veelvuldig overleg gevoerd in het kader van de herinrichting.
* De eventuele plaatsing van de ORAC’s (Ondergrondse Afval Containers) hier en daar in de buurt Oost. Deze actie zal in 2013 weer aan de orde komen dus `Vinger aan de Pols” is hier het motto. 
* Ook de plaatsing van de z.g.n. fietstrommels loopt door in 2013. 
* Ontwikkelingen het van het “Groene Oor” (gebied tussen Voorburg en Den Haag bij de Loolaan) Ten gevolge van de ontwikkelingen in Mariahoeve heeft dit gebied meer aandacht gekregen. Met de eigenaar NS Spoor zijn afspraken gemaakt over het schonen en de bestemming van dit gebied. De werkgroep participeerde in de begeleidingsgroep van de dienst DSO van de gemeente. Een recreatieve bestemming heeft de voorkeur. Eventueel met ruimte voor de paardenbezitters. Eind 2012 was de stand van zaken zo dat de Natuurbelevingstuin in de omgeving van de Stadsboerderij ondanks de bezuinigingen toch door is gegaan. Besprekingen lopen nog via de werkgroep Schenkstrook. 
* Ook de actie “Schouwen” is dit jaar doorgezet. Samen met milieuambtenaar,groenbeheerder en wegbeheerder is in 2012 driemaal geschouwd. 
* Ondanks grote protesten van omwonenden is dit jaar begonnen met een opbouw op het kinderdagverblijf “ Knabbel en Babbel”
* De werkgroep heeft een eigen link op de website Bezuidenhout.nl gekregen.
* Een aantal mensen uit de werkgroep houdt zich bezig met verkeersknelpunten. Er is een lijst van 92 knelpunten waarvan er al 80 zijn opgelost of door de tijd zijn ingehaald . De nog 22 openstaande punten worden met de wegbeheerder en politie besproken.
* Er is een lijst opgesteld van ambities en taakstellingen voor de werkgroep, die zo nodig getoetst wordt.
Relaties en contacten
Over diverse aspecten zijn er contacten geweest met partijen zoals: Stichting Voor over welzijnaspecten – Dienst Stadbeheer HH over openbare ruimten wegbeheer en,scholenoverleg – Overleg met de stadsdeelwethouder over het stadsdeelplan – Periodiek overleg met de Klankbordgroep (stadsdeel directeur OCW ,ambtenaar St VóóR, Politie) Directeur stadsbeheer over jongeren in het klankbordoverleg. Dienst DSO over bouwprojecten. -De politie (wijkagent) Met huurdercommissie samengewerkt in een overleg met HaagWonen over de ontwikkelingen van 121 woningen in de P. Hordijkstraat.