Hoe is de leefbaarheid en veiligheid geregeld buiten de opvanglocatie?

Hier wordt op dezelfde manier mee omgegaan als bij andere mensen. Dat betekent dat bij overtredingen het COA of anderen aangifte kunnen doen bij de politie. Bij ernstige misdragingen door vluchtelingen kan daarnaast het directe gevolg zijn, dat de asielprocedure wordt stopgezet.

Bij de tijdelijke opvang van 600 asielzoekers in het voormalige ministerie van SZW zal, naast de inzet van de wijkagent en rijdend toezicht, in ieder geval in de beginfase, extra personeel worden ingezet. Er wordt nauwgezet gemonitord en de maatregelen worden steeds afgestemd op de situatie.

(wijkberaad:  Tevens zal direct bij aanvang van de opvang door de politie 3 man ingezet worden voor deze opvanglocatie.)