Herinrichting Laan van Nieuw Oost-Indië

Op voorstel van wethouder Stolte is het College van Burgemeester en Wethouders akkoord gegaan met de resultaten uit de haalbaarheidsstudie en het schetsontwerp voor de herinrichting van de Laan van Nieuw Oost-Indië. Eveneens is onderzocht hoe delen van het Haagse Bos onderling verbonden kunnen worden. Met de resultaten uit de haalbaarheidsstudie en het schetsontwerp kan verder worden gegaan met de uitwerking van de plannen, door het maken van een Voorlopig Ontwerp. Op basis hiervan zal inspraak plaatsvinden.

Bosdeel en stedelijk deel
Bij de herinrichting van de Laan van NOI gaat het om twee deelgebieden: een bosdeel en een stedelijk deel. Het ‘bosdeel’ is het gebied ter hoogte van het Haagse Bos tussen de Benoordenhoutseweg en de Bezuidenhoutseweg. Voor het stedelijk deel is dat het gedeelte tussen de Bezuidenhoutseweg en het viaduct van de spoorlijn Leiden-Den Haag, inclusief alle kruispunten. In nauw overleg met bewoners, gebruikers, belanghebbenden en belangstellenden is een schetsontwerp gemaakt voor zowel het bos- als het stedelijk deel.

‘Ecologische duiker en brug’
Het schetsontwerp voor het bosdeel voorziet in een variant met een brede groene middenberm met bomen, waarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gedaan op de bestaande bosranden. Per rijrichting komen twee rijstroken en aan weerskanten vrijliggende fietspaden. Aan de zijde van Huis ten Bosch komt een verhard voetpad, terwijl aan de andere zijde in het bos een onverhard, slingerend voetpad wordt voorzien. De dwarsverbindingen voor fietsers en voetgangers komen ter hoogte van de Leidse Straatweg en het Kerkepad. Voor de ecologie worden eveneens twee verbindingen voorzien. De eerste ecologische verbinding is een hooggelegen droge duiker op de scheiding van het hoger en lager deel van het Haagse Bos (nabij Kerkepad). De tweede verbinding is een ‘natte’ verbinding die ontstaat door het open maken van de waterverbinding bij de Grote Vijver door middel van een of twee bruggen.

Boomallure en laaneffect
Voor het stedelijk deel is gekozen om de Laan van NOI haar boomallure terug te geven door aan weerskanten een enkele bomenrij te planten. Het zogenoemde ‘laaneffect’ wordt vergroot door de aanleg van een openbaar vervoerbaan in het midden van de laan. Voor de fietsers zijn vrijliggende paden voorzien met uitzondering van het gedeelte tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade. In verband met de beschikbare ruimte kunnen hier uitsluitend fietsstroken worden gerealiseerd. De trottoirs blijven qua breedte vrijwel gelijk.