Handhaving van voertuigen die langer zijn dan 6 meter

Na de uitbreiding van het gebied met betaald parkeren is er nu een ongewenste situatie ontstaan in het stadsdeel Haagse Hout met betrekking tot het illegaal parkeren van voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. Dit illegaal parkeren leidt (of kan leiden) tot vermindering van – of schade aan – het uiterlijk aanzien van de gemeente. Daarnaast nemen deze voertuigen te veel ruimte in met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Sinds een dag of tien, worden er daarom door de politie en het handhavingsteam waarschuwingen uitgedeeld aan eigenaren van deze voertuigen op tijdstippen dat deze ingevolge de “Algemene Plaatselijke Verordening 2010” van de gemeente Den Haag (zie hieronder) niet geparkeerd mogen worden. De periode van waarschuwen zal binnen niet al te lange tijd zijn afgelopen. Politie en handhavingsteam zullen daarna verbaliserend optreden tegen deze voertuigen. 
Grondslag
Artikel 5:8 A.P.V. gemeente Den Haag: Parkeren van grote voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 
De relevante tekst uit het collegebesluit luidt:
DSB/2012.559
RIS 251461
WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT ARTIKEL 5:8 APV VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VOOR DE GEMEENTE DEN HAAG
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit:
II. 
a.aan te wijzen als wegen en/of weggedeelten, waar het wegens strijd met het uiterlijk aanzien der gemeente buiten de onder c. genoemde tijden verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren: alle wegen binnen de bebouwde kom;
b.aan te wijzen als wegen en/of weggedeelten, waar het onder a. bedoelde verbod niet geldt: een aantal met name genoemde wegen en weggedeelten in de volgende stadsdelen:
– Centrum
– Laak
– Leidschenveen/Ypenburg
– Loosduinen
– Segbroek
– Scheveningen
c. de aandacht erop te vestigen, dat het onder a. bedoelde verbod voorts niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 8.00 uur tot 18.00 uur.
III. 
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 oktober 2012.
IV. 
Dat dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad van week 36 van 2012 en met ingang van 6 september 2012, inclusief bijlage, terug te vinden zal zijn op de site www.denhaag.nl/bestuurlijkstukken, onder risnummer 251461.)
2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.
3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 18.00 uur.
4. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.
Artikel 5:9 A.P.V. gemeente Den Haag: Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.
2. Dit verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.