Gemeenteraad spreekt over ondergrondse restafvalcontainers (ORACs)

De raad sprak ook over het voorstel van het college over de plaatsing van 1.500 ondergrondse restafvalcontainers (ORACs). Voor een aantal gebieden waar de ORACs zouden worden geplaatst was nader onderzoek in verband met parkeerdruk noodzakelijk. De raad sprak over de uitkomsten van dit onderzoek en de te plaatsen ORACs.
 
De fractie D66 is blij met de uitvoering van het plan waarbij ondergrondse restafvalcontainers worden geplaatst. Dit komt de hygiëne op straat ten goede. Zij vroeg meer aandacht voor de communicatie en handhaving. Ook wil zij dat inspraakavonden over dit onderwerp beter worden begeleid. Zij wil weten wat de termijn is dat een ORAC wordt geleegd. Ook wil zij weten op welke termijn de overige ORACsen worden geplaatst.
 
De PvdA-fractie geeft aan dat de komst van de ORACs de hygiëne in de stad verbetert. Er wordt gevreesd voor bijplaatsingen. Er zijn ook veel klachten van bewoners. De kosten om de bijplaatsingen te verwijderen zijn hoog. Zij wil dat er bij het plaatsen van de ORACs ook tekeningen worden geplaatst waar duidelijk op staat wat de bedoeling is. Niet alleen het internet moet worden gebruikt om te informeren. Als de parkeerdruk hoger is dan 90%, moet de ORAC niet worden geplaatst. Ook zou er een hotspot-beleid moeten worden gestart om aan te geven waar er sprake is van veel bijplaatsingen naast ORACs. De handhavingsteams zouden een bestuursrechtelijk bevoegdheid moeten hebben om in te kunnen grijpen. Er zou ook een instructie moeten worden gegeven dat er bestuursrechtelijk wordt ingegrepen, aldus de PvdA-fractie.
 
De PVV-fractie vindt dat het verkeerd aanbieden van huisafval een gevolg is van asociaal gedrag. Wanneer iedereen zijn afval netjes aanbiedt, zouden geen ORACs nodig zijn. Nu zouden mensen die zich niet aan de regels kunnen houden, worden gefaciliteerd. De boete op het verkeerd aanbieden van huisvuil zou drie keer hoger moeten liggen om asociaal gedrag tegen te gaan. Hiervoor diende zij een motie in. Deze motie werd verworpen. De komst van de ORACs leiden er ook toe dat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Zij diende hiervoor een motie in waarmee zij het college verzocht om alle verloren parkeerplaatsen op termijn elders te compenseren.
 
De CDA-fractie is voorstander van de komst van de ORACs en is blij dat daarmee vuil op straat wordt tegengegaan. Zij is blij dat de communicatietermijn over de ORACs wordt verlengd. Wat betreft de afname van parkeerplaatsen door de komst van de ORACS, pleit zij ervoor om de ORACS op straathoeken te plaatsen. Zij vraagt het college wat zij kan doen om de pakkans bij bijplaatsing te verhogen.
 
De fractie Islam Democraten is blij met de komst van de ORACS en vraagt het college om meer in te zetten op communicatie om te voorkomen dat mensen hun afval alsnog verkeerd aan zullen bieden naast de ORACs.