Gemeente investeert in fietsenstallingen in de buurt; subsidie voor buurtfietsstallingen

€ 500.000 beschikbaar via nieuwe subsidieregeling
In veel woonwijken is een grote vraag naar goede en veilige fietsenstallingen. De gemeente Den Haag ondersteunt daarom initiatieven voor buurtstallingen door hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. In totaal is er € 500.000 subsidie beschikbaar, voor tenminste tien buurtstallingen. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2012.

Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie voor bijvoorbeeld fietsenrekken, een elektrisch slot en een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. Ook eigenaren van bestaande buurtstallingen kunnen subsidie aanvragen om de stalling te verbeteren. De subsidie is maximaal 400 euro per fietsplek in de stalling, met een maximum van € 40.000 per buurtstalling.

In een buurtstalling kunnen bewoners tegen een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets stallen. Voor veel mensen is een goede en veilige plek om hun fiets te stallen een belangrijke voorwaarde om te blijven fietsen. Uit angst voor fietsendiefstal en vandalisme schaffen mensen geen nieuwe fiets aan of ze gebruiken de fiets niet of minder. In Den Haag zijn er inmiddels 30 buurtstallingen.

Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidie: www.denhaag.nl/fietsen of bekijk de informatie hieronder.

 

Buurtstallingen
Het gaat goed met de fiets in Den Haag! Uit tellingen blijkt dat het aantal fietsers in Den Haag flink is toegenomen. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe fietspaden bijgekomen en ook is er ongeveer 55 kilometer bestaande tegelfietspaden omgezet in asfaltfietspaden. Het succes van de fiets heeft ook nadelen want waar laten we al die fietsen? Het beleid van de gemeente Den Haag is dan ook gericht op het realiseren van goede stallingsvoorzieningen in het centrum, bij de stations maar ook in de woonwijken.

Goede fietsparkeervoorzieningen zijn van essentieel belang voor een succesvol fietsbeleid. Het ontbreken van goede stallingen voor de fiets zet een rem op de groei van het fietsgebruik. Toegankelijke en veilige buurtstallingen helpen bij het terugdringen van fietsendiefstal en dragen bij aan een betere kwaliteit op straat.

Op dit moment werkt de gemeente Den Haag aan het verbeteren van fietsenstallingen in wijken met veel portiek- en bovenwoningen. Dat gebeurt op twee manieren: de gemeente plaatst ongeveer 130 fietstrommels verspreid over heel Den Haag; daarnaast kunnen bewoners of kleine ondernemers een subsidie aanvragen om een buurtstalling te openen.

Buurtstallingen
Een buurtstalling is een afgesloten (overdekte,) fietsenstalling. Hier kunnen bewoners een plek huren waar zij 24 uur per dag terecht kunnen voor het stallen van de fiets in de eigen woonomgeving. Hoe meer buurtstallingen hoe meer fietsen veilig binnen kunnen staan.

Zelf een buurtstalling starten
Bewoners of (kleine) ondernemers kunnen nu een subsidie krijgen om zelf een buurstalling te starten of de bestaande stalling op te knappen. Een stalling kan bijvoorbeeld in een leegstaand (winkel)pand, garage of op het achterterrein van een (kleine) ondernemer zijn. De subsidie kan betrekking hebben op:
• Slot en toebehoren, een geautomatiseerd slot wordt aanbevolen. Een geautomatiseerd slot vereenvoudigt het beheer. Er kan bijvoorbeeld gemakkelijk worden bijgehouden wie er in de stalling is geweest en of de abonneehouders hebben betaald;
• Inbraakbestendige deur. Een deur wordt inbraakbestendig veronderstelt als het hangen sluitwerk voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen;
• Fietsenrekken. Moderne fietsenrekken zijn over het algemeen comfortabel in het gebruik en kunnen bijdragen aan capaciteitsvergroting van de stalling;
• Adequate verlichting;
• Schilderen van de binnenruimte;
• Andere door het college nader aan te geven activiteiten met betrekking tot het moderniseren van stallingen.
• De subsidie kan worden gebruikt voor het opknappen van bestaande stallingen en bij de realisatie/ inrichting van nieuwe stallingen.

Subsidieverdeling
De subsidie wordt verstrekt op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen, dit is conform het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Als de aanvraag niet compleet is wordt binnen drie weken contact opgenomen met de aanvrager.

Aanvraag tot subsidieverlening
Aanvraag van de subsidie geschiedt door het daartoe vastgestelde aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Hiertoe dienen de in het formulier gevraagde bescheiden te worden meegestuurd. Met het aanvraagformulier dienen gespecificeerde offertes te worden meegestuurd. Met gespecificeerd wordt bedoeld dat de activiteiten, soort en hoeveelheid materialen, manuren en aantal vierkante meters dienen te worden benoemd. Per activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient de aanvrager minimaal 2 offertes te leveren. Dit heeft als doel de kosten van de te subsidiëren activiteiten zo laag mogelijk te houden. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren en/of het niet aanleveren van de gevraagde gegevens/bescheiden kunnen leiden tot afwijzing van de subsidieaanvraag.

Verplichtingen voor subsidietoekenning
Aan de subsidieverlening worden verplichtingen verbonden. Bij het niet naleven van de aan de subsidie verbonden verplichtingen en bij het niet uitvoeren van gesubsidieerde activiteiten kan het College ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht sancties treffen (lagere vaststelling, wijziging of intrekking van de subsidie).

Subsidievaststelling
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie geschied door binnen drie maanden na voltooiing van de werkzaamheden hiervoor een aanvraag bij het college in te dienen. Hiertoe dienen de in de verordening genoemde gegevens en bescheiden te worden meegestuurd.

De volledige subsidieregeling en de aanvraagformulieren vind u bij deze mailing. Deze zijn ook terug te vinden op de website www.denhaag.nl/fietsen.

Voor vragen kunt u terecht bij: fietsparkeren@denhaag.nl