Geen alternerend afvalinzameling in Bezuidenhout

Raad stemt in met Huishoudelijk Afvalplan
In zijn vergadering van 19 april, stemde de raad in met het Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015. Daarmee stemde hij in met een proef voor ‘alternerend’ inzamelen van afval. Hiermee wordt de ene week restafval en de andere week een te scheiden fractie (bijvoorbeeld GFT of kunststof) opgehaald. De raad sprak ook over de stand van zaken rond Vestia, de beheersverordening Benoordenhout Noord-Oost en de wijziging van de APV.

Afval
De raad boog zich over het Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015. Het voorstel bevatte onder meer het ‘alternerend’ inzamelen. De delen van de stad met laagbouwwoningen met een tuin van voldoende omvang, kunnen gezien worden als kansrijke gebieden om de inzamelpercentages te verhogen. De belangrijkste reden daarvoor is de mogelijkheid voor bewoners om kliko’s in de tuin te plaatsen. In een ideale situatie zouden én oud papier, én GFT, én kunststof én restafval in aparte kliko’s bewaard moeten worden. Het is echter te veel gevraagd aan bewoners om al die fracties in aparte kliko’s in de schuur of de tuin te bewaren. Er zijn daarom keuzes gemaakt. Eén van de opties die zich daarbij aandient, is de invoering van alternerend inzamelen. Alternerend inzamelen houdt in dat de ene week restafval en de andere week een te scheiden fractie (bijvoorbeeld GFT of kunststof) wordt opgehaald. Dit gebeurt dus om en om, waardoor bewoners bewuster met het scheiden van hun afval om zullen gaan. De ervaringen van andere gemeenten laten zien dat de inzamelresultaten met een alternerende methode aanzienlijk worden verhoogd.
De GroenLinks-fractie diende een amendement in waarmee zij verzocht om de wijken Bezuidenhout, Mariahoeve, Regentessekwartier, Valkenbos en Scheveningen toe te voegen aan de  GFT-abonnementsgebied. Dit amendement werd verworpen.

Lees verder