De nieuwe pastoor: Pastoor R.G.A. Kurvers, priester en leraar

De bisschop van Rotterdam heeft dr. R.G.A. Kurvers per 1 augustus 2003 benoemd tot pastoor van de Federatie van Samenwerkende Rooms-Katholieke Parochies Haagse Hout. Hiermede krijgt de St. Liduinaparochie haar 9e pastoor. Om de nieuwe pastoor aan u voor te stellen hield Michel Doll een interview met de pastoor.

Jeugd en opleiding
Pastoor Kurvers is geboren in het Bezuidenhout in 1941 en woonde in de oude François Valentijnstraat. Hij maakte het bombardement op het Bezuidenhout van 3 maart 1945 mee. ‘Het puin’, en de omgeving van “het Roomhuis” waren ook zijn speel-terrein. Na de oorlog ging hij naar de St. Maria kleuterschool, die onder leiding stond van Zr. Conrada, en gevestigd was in de Koningin Sophiestraat 35-37, de etages boven de, direct achter de kerk gelegen garage. (Enkele jaren later is de school verhuisd naar de tegenover-liggende St.Bavoschool en weer later naar een eigen gebouw in de Amalia van Solmsstraat). De gebouwen in de Koningin Sophiestraat bestaan nog steeds.

De lagere school werd doorgebracht bij de broeders- van de St.Nicolaasschool (eerst Bezuidenhoutseweg, later Vlietstraat); dat was de parochieschool. Bovendien waren zijn ouders van mening dat een ‘broeders-school’ beter was dan een ‘meestersschool’. De familie behoorde tot de kerk van OLV van Goede Raad. Het liturgische en parochiële leven met een grote pastoor als W. van Alphen heeft een grote indruk op hem gemaakt en hebben hem er mede toe aangezet priester te worden. De latere pastoor N. van Ruiven was op het klein seminarie zijn subregent.

Pastoor Kurvers kreeg zijn priesteropleiding langs de toen gebruikelijke weg: Klein Seminarie in Hageveld en Groot Seminarie te Warmond. In 1967 werd hij tot priester gewijd. Met name zijn periode te Warmond heeft hij als een glorietijd ervaren. Al in die gymnasiumtijd voelde hij zich al tot het leraarsschap aangetrokken. Een van zijn favoriete vakken was Nederlands. Hij schreef graag, speelde toneel en beoefende zich in het declameren. Zijn leraar Nederlands was dan ook G. van der Poel, de latere 6e pastoor van de St. Liduinakerk, een leraar die hij zeer gewaardeerd heeft.

Priester, taken en verdere studie
Van 1967-1969 was hij kapelaan te Naaldwijk, tevens jongerenpastor voor het Westland en parttime leraar aan de Lagere en Middelbare Tuinbouwschool. Hierna werd hij naar Nijmegen gestuurd waar hij Pastoraal Theologie met specialisatie Liturgie ging studeren. In de weekenden was hij dan weer in de parochie.

In 1971 werd hij benoemd tot directeur van Servicecentrum voor Levensvorming te Den Haag en hoofdaalmoezenier voor het jeugd en jongerenwerk in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Vele jongerenpastors heeft hij in die tijd opgeleid en begeleid.

Er volgde wederom een periode van studie (1979- 1981), maar nu in Rome. Voordat hij echter kon promoveren vroeg bisschop A. Simonis hem pastoor te Wassenaar te worden, wat hij tot 1989 is gebleven. In die tijd gaf hij ook les aan het Adelbertcollege. Daarnaast gaf hij colleges Liturgie, Inleiding in de Theologie en Theologie en Kunst aan de Katholieke Leergangen, tegenwoordig Fontys Hogeschool geheten, te Amsterdam. Nogmaals volgde een 2 jarige studie te Rome: Kerkelijk Recht.

Het schrijven van een liturgisch proefschrift werd in 1994 alsnog voltooid. Het proefschrift is getiteld: “Ad Faciendum Peregrinum. A study of the liturgical elements in the Latin Peregrinus Plays.” en gaat over de Middel-eeuwse Peregrinus of pelgrimsspelen, een dramatische bewerking van vooral het Emmausverhaal. In de Middeleeuwen werden de liturgische thema’s voor de gewone mensen begrijpelijk gemaakt o.a. door het liturgisch drama. Sindsdien mag pastoor Kurvers zich dr. Kurvers noemen.

Sinds 1992 is hij leraar Levensbeschouwing en Filosofie aan het St. Janscollege te Den Haag, dat na een fusie tot Hofstad Lyceum is omgedoopt. Ook volgend jaar zal hij nog enige tijd enkele lessen geven tot zijn opvolger is ingewerkt. Pastoor Kurvers heeft een grote liefde voor het leraarschap. Niet alleen het lesgeven vindt hij boeiend, maar evenzeer het opvoeden, begeleiden en coachen van jonge mensen. De leerlingen nemen zijn vak serieus. Het zijn geen kletslessen. Het is een vak als elk ander op school, met proefwerken en al wat er bij hoort.

Na het doornemen van zijn interessante levensloop is er nog tijd om enige onderwerpen te bespreken.

Huidige opdracht
De bisschop van Rotterdam heeft pastoor Kurvers gevraagd pastoor van de Haagse Hout te worden. De bisschop is bezig een grote reorganisatie van het bisdom door te voeren met minder dekenaten en minder parochies. Uiteindelijk zullen er in Den Haag over een jaar of tien wellicht nog maar 6 à 7 grote parochiegemeenschappen zijn overgebleven. De taak daarin van de nieuwe pastoor is de zojuist tot stand gekomen federatie in de Haagse Hout te laten uitgroeien tot één parochiegemeenschap, overigens met meerdere kerken. Er wordt de komende jaren vastgesteld welke van de 5 kerken gesloten gaan worden. Voor de Christus Koningkerk in Mariahoeve is de sluiting reeds aangekondigd.

Hij erkent de gevoeligheden die reorganisatie en kerksluiting voor de parochianen met zich meebrengen. Men vreest immers het verlies van eigen gebouw en daarmee de teloorgang van de eigenheid van de lokale gemeenschap. Inderdaad, die grote ingrepen zijn geen leuke dingen maar wel onvermijdelijk. Dat hij in zijn oude buurt weer terecht komt spreekt hem overigens zeer aan.

De pastoor gaat zich snel verdiepen in wat er leeft in de verschillende parochies. Dat wat sterk is probeert hij nog verder te versterken, bij voorkeur door de activiteit op federatie-niveau te brengen. Bijvoorbeeld de St. Maartensviering van de kinderen (11 november) niet alleen organiseren voor de omgeving van de Liduinakerk, maar voor het gehele Bezuidenhout, zo niet de gehele Haagse Hout. Op dit moment doet hij verder nog geen enkele uitspraak over wat er veranderen gaat, totdat hij een goed overzicht heeft gekregen van het bestaan en de sterkte van de peilers die dragen wat er in de parochies gebeurt.

Hij gaat zich volledig inzetten voor behoud en versterking van de levendigheid van de gemeenschap, de sterke kanten bij elkaar brengen. De kerk in de Haagse Hout dient gestalte te krijgen. En daar hoort bij één parochieblad. Hij probeert tot spoedige realisering daarvan te komen. De problematiek van de kerkgebouwen: welke kerk blijft open, welke wordt gesloten, eventuele alternatieven, ziet hij geheel los staan van de opbouw van één gemeenschap in de Haagse Hout.

Eucharistievieringen
De bediening van dit sacrament is de priester voorbehouden. Pastoor Kurvers meent dat ten onrechte de indruk is ontstaan dat de woord- en communiediensten een vervanging voor de eucharistie betekenen. Hij wil een helder beeld daarover laten bestaan. Daarom zal elk weekend in elk van de kerken een zondagse eucharistieviering plaatsvinden met een priester. In de praktijk zal hij eens in de 14 dagen op zondag in de Liduinakerk voorgaan. De andere zondagen zal een andere priester beschikbaar zijn. Voor het moment zijn nog emeriti priesters beschikbaar, alsmede pater Gordijn. In geval er toch geen priester beschikbaar is zullen de parochianen zelf (1 of 2 mensen) in een woorddienst voorgaan. Woord- en communiediensten zullen derhalve niet meer gehouden worden.

Geloofsonderricht
Een belangrijke taak die de nieuwe pastoor gaat aanpakken is de vergroting van de kennis van het geloof bij de parochianen. Overal blijkt daar grote behoefte toe te zijn. Samen met deskundige inleiders, pastorale werkers en mogelijk op den duur een diaken wil hij een hele organisatie opzetten om de belangstelling voor het katholieke geloof en de behoefte aan spiritualiteit te voeden met gedegen kennis van de bijbel en de geloofsleer. Hij zelf noemt dat het Leerhuis, van waaruit een veelheid onderrichtvormen zal worden aangeboden.

Het gesprek met pastoor Kurvers vond plaats in zijn mooie appartement aan het Burge-meester de Monchyplein, waar hij naar verwachting voorlopig zal blijven wonen. Het maakt duidelijk dat hij voor alle vier geloofs-gemeenschappen evenzeer beschikbaar is.