De commissie Leefomgeving stemt unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout” inzake luchtkwaliteit

De gemeentelijke raadscommissie Leefomgeving sprak op 10 december over luchtkwaliteit in de gemeente. Zij sprak over het Actieplan Luchtkwaliteit Den Haag 2015-2018 “Samen werken aan schone lucht”. Bovendien stemde zij unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout“.

De commissie miste in het actieplan een concretisering van de beleidsdoelstellingen en bronbestrijding en stelde tijdens het debat vragen over de gevolgen van ”Dieselgate” voor de luchtkwaliteit in Den Haag, de uitbreiding van de milieuzone, haven- en liggelden voor schone schepen en het weigeren van parkeervergunningen voor vervuilende auto’s. Ook vroeg de commissie naar subsidiemaatregelen voor bewoners, elektrische taxi’s en de sloopregeling oude dieselvoertuigen en tweetaktscooters. Verder waren er vragen over het weren van scooters van fietspaden, stedelijke distributie, houtstook, kwetsbare groepen en het verkeersmanagementsysteem in relatie tot luchtkwaliteit. Ook waren er vragen over ventilatiesystemen met filters op scholen, elektrische laadpalen en de rol van de markt hierin en de rol van het OV bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tot slot waren er vragen over de lobby richting het Rijk, medische urgentieverklaringen voor mensen met gezondheidsklachten wegens luchtvervuiling en een eventuele fijnstofmagneet op de Utrechtsebaan.

Wethouder De Bruijn beantwoordde de vragen en zegde toe de raad begin 2016 te informeren over de bijgestelde prognose van het Rijk over de luchtkwaliteit in relatie tot Dieselgate. Den Haag start in de eerste helft van 2016 met de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’. Zodra de wetgeving rondom het weren van scooters van fietspaden er is, zal de wethouder dit bekijken voor de Haagse situatie, mede in overleg met de G4. In dit kader wordt het informeren van verkooppunten meegenomen. De wethouder zet in op het verstrekken van ‘sloopsubsidies’ aan bewoners voor vervuilende scooters. De wethouder zal met zijn collega van Amsterdam het Amsterdamse beleid bezien, waarin parkeervergunningen voor vervuilende auto’s worden geweigerd. Hij is bereid de mogelijkheden voor lagere haven- en liggelden voor “schone” schepen te onderzoeken in relatie tot walstroom. De wethouder overlegt met bedrijven om autodelen te bevorderen. Begin 2016 brengt de wethouder de eerste voortgangsrapportage uit, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan autodelen, houtstook, 80 ”gevoelige” locaties dichtbij drukke wegen (zoals scholen), de voortgang van de lobby richting rijk en G4 en mogelijke verkeerskundige maatregelen. In het eerste kwartaal 2016 verschijnt een notitie over Park en Ride (P+R). Er komt een vervangende locatie voor de P+R Hoornwijck. Er wordt één locatie (ook aangemerkt door Milieudefensie) aangewezen, waar minimaal één jaar lang een meetstation actief is. Een raadsvoorstel verlening medische urgentieverklaringen in relatie tot vervuilde lucht is in voorbereiding. Mocht een deel van de Utrechtsebaan worden overkapt, dan kijkt de wethouder naar de mogelijkheden voor een fijnstofmagneet (zoals bij de Rotterdamsebaan). Voor het zomerreces worden in overleg met de taxibranche op diverse locaties snellaadpalen geplaatst.

De volledige vergadering is online terug te zien.