Commissie sprak over Bezuidenhout

De commissie Leefomgeving sprak op woensdag 27 juni onder meer over de aanleg van parkeerplaatsen in de Schenkstrook en over meeuwenoverlast.

 

Parkeerplaatsen Schenkstrook, Bezuidenhout
Allereerst sprak de commissie over diverse zaken aangaande de wijk Bezuidenhout. De commissie vroeg aandacht voor de aanvraag van de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) om het aantal parkeerplaatsen in de Schenkstrook uit te breiden. De commissie kreeg de indruk dat er wel heel ruimhartig met criteria – voor de geldende parkeernorm in dit gebied – wordt omgegaan om deze uitbreiding mogelijk te maken, zeker omdat deze locatie per openbaar vervoer prima bereikbaar zou zijn. Aansluitend werd aan de wethouder gevraagd of hij niet bang is voor een mogelijke precedentwerking.

Wethouder Peter Smit antwoordde dat op de impact van de aanvraag van FMO bescheiden is, omdat er per saldo maar zes parkeerplekken extra bijkomen. De wethouder gaf aan dat hij niet bang is voor een precedentwerking, omdat – als er een ontheffingsmogelijkheid in een bestemmingsplan staat vermeld – hiervan gebruik kan worden gemaakt.

 

Initiatieven elektrisch rijden
Vervolgens sprak de commissie over het stimuleren van initiatieven van bewoners voor elektrisch rijden. De commissie heeft vernomen dat het nog lang duurt voordat aanvragen voor een E-laadpunt worden gehonoreerd. Daarnaast maakte de commissie uit de beantwoording op dat het college niet genegen is om deze plekken bij de aanvrager voor de deur te realiseren, maar alleen publiek beschikbaar wil stellen. De commissie vindt dat dit wellicht afschrikkend kan werken voor mensen die nu al een elektrische auto zouden willen kopen, omdat men niet de zekerheid heeft dat men altijd van het E-laadpunt gebruik kan maken. De commissie wilde dan ook van de wethouder weten wat de nadere overwegingen zijn van het college om de realisatie van E-laadpunten op deze manier aan te pakken. Aanvullend werd gevraagd of dit niet individueel (per aanvraag) maar meer structureel kan worden gerealiseerd.

Wethouder Rabin Baldewsingh antwoordde dat de gemeente Den Haag al vooroploopt in het realiseren van elektrische oplaadpunten, niet alleen voor auto’s maar ook voor elektrische fietsen en scooters. Wethouder Baldewsingh zal de commissie in september 2012 verder informeren over elektrisch rijden en eind 2012 zal hij de commissie informeren over innovatieve technieken.

 

Dierenwelzijn
Hierna besprak de commissie de Nota Dierenwelzijn. Er waren 10 bewoners die gebruik maakten van het inspreekrecht.

De commissie besprak een hoop aspecten van de nota Dierenwelzijn. Er werd onder meer aandacht gevraagd voor de noden van verschillende specifieke diersoorten in Den Haag. Vanuit de commissie werd er diverse moties aangekondigd waarin het college zal worden opgeroepen om het beleid ten aanzien van dierenwelzijn meer kracht bij te zetten, dan wel te ontzien in de bezuinigingen.

Wethouder Sander Dekker beantwoordde de verschillende vragen en hij gaf aan dat hij begin 2013 de commissie een nota Hondenbeleid zal doen toekomen.

 

Meeuwenoverlast in 2011
Als laatste sprak de commissie over de evaluatie van het project meeuwenoverlast 2011. De commissie vroeg aandacht voor het aanpakken van de meeuwenoverlast en riep daarbij het college op om dit op een diervriendelijke manier te doen èn er in ieder geval voor te zorgen dat het aanbod van etensresten wordt tegengegaan.

Wethouder Sander Dekker gaf aan de opvatting van de commissie te delen om vooral het aanbod van etensresten tegen te gaan. Hij zei dat hierop veruit de nadruk ligt in de maatregelen die zijn gericht op het tegengaan van meeuwenoverlast. Andere maatregelen – zoals het wisselen van eieren – hebben al beduidend minder effect en hij maakt hier uiteindelijk een kostenafweging in.

De volledige vergadering is terug te zien op Mijn Raad.