Commissie sprak over Juliana van Stolberglaan en statushouders in het voormalig ministerie SZW

De commissie Ruimte sprak donderdag 22 september over de ontwikkeling van de Juliana van Stolberglaan 148. Ook werd gesproken over de voortgang van de huisvesting van statushouders.

Van Stolberglaan
De commissie sprak over de brief inzake herontwikkeling Juliana van Stolberglaan 148. Het college heeft het voornemen medewerking te verlenen aan de sloop- en nieuwbouwontwikkeling van een kantoorgebouw tot vier woonblokken met circa 150 appartementen. Het plan voorziet in vier woontorens van negen woonlagen en een ondergrondse parkeervoorziening.

Commissieleden vroegen onder andere naar de mogelijkheden van een woonlaag. Er is nogal onduidelijkheid over de rooilijnen. Commissieleden wilden weten waarom de communicatie niet goed gelopen is. Ook vroegen zij onder meer of de twee uitritten van de parkeergarage anders gesitueerd kunnen worden en of de hoogbouw hier geen precedentwerking zal hebben voor elders.

Wethouder Wijsmuller beantwoordde de vragen en gaf aan dat het hier een particuliere situatie betreft. De eigenaar moet de communicatie ter hand nemen en actief de buurt informeren. De wethouder zegde toe nog eens kritisch te kijken naar de rooilijn aan de Juliana van Stolberglaan in overleg met de bewoners en projectontwikkelaar. Ook wil hij kijken wat er geluidstechnisch mogelijk is. Er kan niet te dicht op de weg gebouwd worden. De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomst. De wethouder wil ook kijken naar de situatie aan de overkant aan de Juliana van Stolberglaan, waar wel inritten van parkeergarages uitkomen op de laan. Ook wil hij de keuzes van het college nader toelichten aan bewoners. De bouwhoogte van het plan is aanvaardbaar voor het college.

Statushouders
Tot slot sprak de commissie over de raadsmededeling inzake voortgang huisvesting statushouders. De gemeente Den Haag spant zich in om in 2016 huisvesting te bieden aan 2166 statushouders. Dit is naast de wettelijke taakstelling (inclusief een achterstand uit 2015) nog eens 700 extra statushouders. Den Haag kiest daarvoor om de volle asielzoekerscentra te ontlasten en zo een bijdrage te leveren aan een structurele, samenhangende aanpak. Ingegaan wordt op onder meer de voortgang van de taakstelling en de uitvoeringsplannen.

De commissie stelde vragen over de verkoop van het SZW- pand. De commissie wilde weten hoe zeker het is dat er statushouders worden opgevangen. Er waren vragen over de taakstelling, waarom het COA moeite heeft met het koppelen van statushouders aan Den Haag en of er al begonnen is met de voorbereidingen voor de taakstelling voor 2017. Ook waren er vragen over de individuele trajecten, het schakelprogramma bij het ROC, het aantal buddies, de doorstroming van AMV-ers als men 18 jaar is geworden en de coördinatieteams.

Wethouder Wijsmuller beantwoordde de vragen en gaf aan dat het aantal statushouders dat opgevangen wordt nog steeds in pas loopt met wat het zou moeten zijn. Het rijk heeft alle aanvullende eisen meegenomen in de tender betreffende het SZW-gebouw. Zo ook het 3e beding om de eerste vijf jaren 350 statushouders te huisvesten.

Schakelprogramma’s moeten nog worden opgestart. De komende maand kan de wethouder de commissie informeren hoe het met het SZW-gebouw verder gaat in de opgave om 350 statushouders te huisvesten. Prognoses voor 2017 ontvangt de wethouder begin oktober van het COA, dan weet de wethouder meer over de taakstelling voor de gemeente. Vóór het eind van het jaar komen de eerste monitoringsverslagen over de verschillende trajecten.

Ministerie SZW vanaf Laan van NOI

De volledige vergadering is online terug te zien. Omdat de raadzaal momenteel wordt heringericht, worden de commissievergaderingen in de Commissie-/Perskamer gehouden