Categoriearchief: Vluchtelingen

Wat is dat: een statushouder

Vluchtelingen die in Nederland aankomen worden opgevangen en geregistreerd. Wie (na screening door de IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een status en worden dan statushouders genoemd.

Hij of zij mag dus de komende 5 jaar in Nederland blijven wonen en moet het asielzoekerscentrum zo spoedig mogelijk verlaten om een normaal bestaan in de samenleving op te bouwen.

Worden vluchtelingen opgesplitst naar religie/stroming om onrust tegen te gaan?

Van de site van het COA:

Verschillen in etnische en religieuze oorsprong kunnen aanleiding zijn voor conflicten, maar aan de meeste conflicten die zich in azc’s voordoen ligt een andere reden ten grondslag. Het beeld dat een (meerderheid van een) bepaalde groep een andere groep intimideert, lastigvalt en/of bedreigt herkent het COA niet. Verder heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangegeven dat hij het principieel onwenselijk vindt om mensen in azc’s te scheiden op grond van herkomst of geloof. Je bent hier in Nederland dus dan heb je hier ook andermans vrijheden te respecteren.

Bewoners van een azc ondertekenen de huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij zijn een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang.

Hoe lang kunnen statushouders wonen in SOZA?

Met de tijdelijke omgevingsvergunning kan dat tot maximaal 10 jaar zijn. Statushouders zijn niet verplicht in SOZA te blijven gedurende die tijd en kunnen doorstromen naar een woning elders in Nederland. Wat de toekomst brengt kan niemand zeggen maar de huidige inzet is max. 600 personen.

 

Hoe verder met de opknapbeurt Stationsgebied?

De voorgenomen plannen voor de upgrade van het hele gebied rond het station zijn niet van tafel en worden normaal voortgezet. Dit zal inhouden dat het station wordt vernieuwd, de fietsenstallingen uitgebreid en de openbare ruimte beter moet gaan aansluiten op het Beatrix kwartier.

Omdat het station een belangrijke schakel vormt met het Beatrix kwartier is het de gemeente Den Haag alles aan gelegen het gebied comfortabel te houden

Dus verbouwing station, verbetering omgeving en verbinding met het Beatrix kwartier lopen geen gevaar.

Hoe voorkomen COA en IND dat er bij de vluchtelingen IS strijders/oorlogmisdadigers etc. zitten?

In eerste instantie is het monitoren van de nationale veiligheid een taak van de NCTV (nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid). De NCTV is scherp op allerlei bewegingen. Daarnaast onderzoekt de IND bij een asielaanvraag de antecedenten van een vluchteling voordat zij worden toegelaten tot de asielprocedure. Indien een bewoner op een locatie gehuisvest wordt, dan zijn onze medewerkers getraind in het waarnemen van signalen die de leefbaarheid en veiligheid op het centrum in het geding brengen. De medewerkers doen regelmatig een kamerbezoek/controle. Mochten er op de locatie aanwijzingen of vermoedens zijn, dan geven COA medewerkers dit door aan de politie, Vreemdelingen Politie en het COA meldpunt veiligheid.