Categoriearchief: Vluchtelingen

Hoeveel statushouders wachten op een woning in Nederland?

Via een wettelijke procedure kunnen de vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. Vluchtelingen met zo’n verblijfsvergunning zijn dan statushouders en kunnen in Nederland een leven opbouwen.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer ruim 10.000 vluchtelingen met een status die in aanmerking komen voor een woning. Als ze ergens in een gemeente een woning krijgen, is het de bedoeling dat zij een inburgeringscursus gaan volgen, gaan studeren en werken.

Wie bepaalt hoeveel statushouders naar iedere gemeente gaan?

Jaarlijks wordt er door de Rijksoverheid en het COA een aantal statushouders toebedeeld richting de gemeenten. Een grote gemeente krijgt meer statushouders dan de kleinere gemeente.

Vanuit het asielzoekerscentrum worden er voor de statushouders woningen gezocht in diverse gemeenten. Momenteel zijn deze centra overvol. De Rijksoverheid en het COA hebben gemeenten opgeroepen om extra medewerking te verlenen om woningen beschikbaar te stellen voor deze statushouders.

Wat is dat: een statushouder

Vluchtelingen die in Nederland aankomen worden opgevangen en geregistreerd. Wie (na screening door de IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een status en worden dan statushouders genoemd.

Hij of zij mag dus de komende 5 jaar in Nederland blijven wonen en moet het asielzoekerscentrum zo spoedig mogelijk verlaten om een normaal bestaan in de samenleving op te bouwen.

Worden vluchtelingen opgesplitst naar religie/stroming om onrust tegen te gaan?

Van de site van het COA:

Verschillen in etnische en religieuze oorsprong kunnen aanleiding zijn voor conflicten, maar aan de meeste conflicten die zich in azc’s voordoen ligt een andere reden ten grondslag. Het beeld dat een (meerderheid van een) bepaalde groep een andere groep intimideert, lastigvalt en/of bedreigt herkent het COA niet. Verder heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangegeven dat hij het principieel onwenselijk vindt om mensen in azc’s te scheiden op grond van herkomst of geloof. Je bent hier in Nederland dus dan heb je hier ook andermans vrijheden te respecteren.

Bewoners van een azc ondertekenen de huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij zijn een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang.

Hoe lang kunnen statushouders wonen in SOZA?

Met de tijdelijke omgevingsvergunning kan dat tot maximaal 10 jaar zijn. Statushouders zijn niet verplicht in SOZA te blijven gedurende die tijd en kunnen doorstromen naar een woning elders in Nederland. Wat de toekomst brengt kan niemand zeggen maar de huidige inzet is max. 600 personen.

 

Hoe verder met de opknapbeurt Stationsgebied?

De voorgenomen plannen voor de upgrade van het hele gebied rond het station zijn niet van tafel en worden normaal voortgezet. Dit zal inhouden dat het station wordt vernieuwd, de fietsenstallingen uitgebreid en de openbare ruimte beter moet gaan aansluiten op het Beatrix kwartier.

Omdat het station een belangrijke schakel vormt met het Beatrix kwartier is het de gemeente Den Haag alles aan gelegen het gebied comfortabel te houden

Dus verbouwing station, verbetering omgeving en verbinding met het Beatrix kwartier lopen geen gevaar.

Zal SOZA verbouwd worden?

Het gebouw zal eerst worden gebruikt voor noodopvang door het COA. Dit zal tot uiterlijk 1 januari 2016 zijn.
In de tussentijd zal de gemeente een verbouwingsplan opstellen om het
gebouw (gedeeltelijk) geschikt te maken voor permanente bewoning. Het gaat hierbij vooral om de hoger gelegen verdiepingen.

De gemeente heeft het voornemen om in het gebouw op termijn 500 woonunits te realiseren voor de huisvesting van maximaal 600 statushouders

Is SOZA dan een ACZ?

Voor de helderheid moet u weten dat SOZA geen AZC wordt.

Tot 1 januari wordt er noodopvang geregeld. Daarna moet het pand leeg zijn om te worden verbouwd tot woonunits en bedrijvenruimte. In de woonunits kunnen statushouders maar ook studenten komen wonen.

Statushouders hebben dezelfde rechten als iedere Nederlandse burger en kunnen zelf kiezen waar ze willen wonen. Met de combinatie van studenten en statushouders en de bedrijven onder in het gebouw verwachten wij dat een AZC sfeer zeker niet zal ontstaan.

De aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning om snel de verbouwing te kunnen realiseren wordt verleend voor maximaal 10 jaar. Dat wil niet zeggen dat er 10 jaar alleen statushouders in wonen