Categoriearchief: Vluchtelingen

Hoeveel statushouders wachten op een woning in Nederland?

Via een wettelijke procedure kunnen de vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. Vluchtelingen met zo’n verblijfsvergunning zijn dan statushouders en kunnen in Nederland een leven opbouwen.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer ruim 10.000 vluchtelingen met een status die in aanmerking komen voor een woning. Als ze ergens in een gemeente een woning krijgen, is het de bedoeling dat zij een inburgeringscursus gaan volgen, gaan studeren en werken.

Wie bepaalt hoeveel statushouders naar iedere gemeente gaan?

Jaarlijks wordt er door de Rijksoverheid en het COA een aantal statushouders toebedeeld richting de gemeenten. Een grote gemeente krijgt meer statushouders dan de kleinere gemeente.

Vanuit het asielzoekerscentrum worden er voor de statushouders woningen gezocht in diverse gemeenten. Momenteel zijn deze centra overvol. De Rijksoverheid en het COA hebben gemeenten opgeroepen om extra medewerking te verlenen om woningen beschikbaar te stellen voor deze statushouders.

Worden vluchtelingen opgesplitst naar religie/stroming om onrust tegen te gaan?

Van de site van het COA:

Verschillen in etnische en religieuze oorsprong kunnen aanleiding zijn voor conflicten, maar aan de meeste conflicten die zich in azc’s voordoen ligt een andere reden ten grondslag. Het beeld dat een (meerderheid van een) bepaalde groep een andere groep intimideert, lastigvalt en/of bedreigt herkent het COA niet. Verder heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangegeven dat hij het principieel onwenselijk vindt om mensen in azc’s te scheiden op grond van herkomst of geloof. Je bent hier in Nederland dus dan heb je hier ook andermans vrijheden te respecteren.

Bewoners van een azc ondertekenen de huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij zijn een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang.

Hoe lang kunnen statushouders wonen in SOZA?

Met de tijdelijke omgevingsvergunning kan dat tot maximaal 10 jaar zijn. Statushouders zijn niet verplicht in SOZA te blijven gedurende die tijd en kunnen doorstromen naar een woning elders in Nederland. Wat de toekomst brengt kan niemand zeggen maar de huidige inzet is max. 600 personen.

 

Hoe verder met de opknapbeurt Stationsgebied?

De voorgenomen plannen voor de upgrade van het hele gebied rond het station zijn niet van tafel en worden normaal voortgezet. Dit zal inhouden dat het station wordt vernieuwd, de fietsenstallingen uitgebreid en de openbare ruimte beter moet gaan aansluiten op het Beatrix kwartier.

Omdat het station een belangrijke schakel vormt met het Beatrix kwartier is het de gemeente Den Haag alles aan gelegen het gebied comfortabel te houden

Dus verbouwing station, verbetering omgeving en verbinding met het Beatrix kwartier lopen geen gevaar.

Zal SOZA verbouwd worden?

Het gebouw zal eerst worden gebruikt voor noodopvang door het COA. Dit zal tot uiterlijk 1 januari 2016 zijn.
In de tussentijd zal de gemeente een verbouwingsplan opstellen om het
gebouw (gedeeltelijk) geschikt te maken voor permanente bewoning. Het gaat hierbij vooral om de hoger gelegen verdiepingen.

De gemeente heeft het voornemen om in het gebouw op termijn 500 woonunits te realiseren voor de huisvesting van maximaal 600 statushouders

Is SOZA dan een ACZ?

Voor de helderheid moet u weten dat SOZA geen AZC wordt.

Tot 1 januari wordt er noodopvang geregeld. Daarna moet het pand leeg zijn om te worden verbouwd tot woonunits en bedrijvenruimte. In de woonunits kunnen statushouders maar ook studenten komen wonen.

Statushouders hebben dezelfde rechten als iedere Nederlandse burger en kunnen zelf kiezen waar ze willen wonen. Met de combinatie van studenten en statushouders en de bedrijven onder in het gebouw verwachten wij dat een AZC sfeer zeker niet zal ontstaan.

De aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning om snel de verbouwing te kunnen realiseren wordt verleend voor maximaal 10 jaar. Dat wil niet zeggen dat er 10 jaar alleen statushouders in wonen

Wijkberaad en Noodopvang

Het Wijkberaad Bezuidenhout is er voor alle inwoners; we zijn als het op vluchtelingenopvang aankomt dus geen voor- of tegenstander. Wat dat betreft staan we neutraal en nemen we geen (politiek) standpunt in. Voor ons staan leefbaarheid en bewonersbelangen voorop zodat we ook op langere termijn ieders belang behartigen.
Wat  de noodopvang voor vluchtelingen van 2 of 3 maanden betreft: we stonden en staan heel eenvoudigweg voor een voldongen feit, er was geen keuze of ‘inspraak’. Wat het Wijkberaad nu kan doen is alles zo goed mogelijk in goede banen leiden. Voor en met inwoners.

 

De statushouders in SOZA is een andere kwestie en daar is het wijkberaad op tegen. Zie wijkberaad en statushouders

Wijkberaad en Statushouders.

Het wijkberaad begrijpt dat de nood in Nederland hoog is, maar is tegen het plan om 600 statushouders in SOZA te huisvesten voor de periode van 10 jaar.

We zouden ook tegen een plan zijn geweest om “Hollandse” gezinnen in SOZA te laten wonen.

We zijn niet voor of tegen vluchtelingen in de wijk maar vragen de gemeente vast te houden aan het beleid van spreiding in kleinere groepen over de gehele stad.

De locatie SOZA is ongeschikt als woonlocatie van gezinnen. Het wijkberaad is al jaren bezig naar de politiek over leefbaarheidscriteria voor wonen.  We hebben het dan over speelruimte voor kinderen, plek voor fietsen, genoeg groen, parkeerplaatsen voor auto’s, plaats op school, etc etc.

Veel van deze zaken liggen al vast in beleid van de gemeente en het enige wat we de gemeente voorhouden is om vastgelegd beleid ook uit te voeren.

De gemeente en politiek zullen zeggen dat het plan voor de aanpak van het stationsgebied en SOZA ook al wonen bevat. Maar dat is wonen voor studenten, voor zogenaamd “short stay” voor bedrijven en misschien een hotel.   De woonfunctie- eisen voor deze drie zijn volledig anders dan die gelden voor gezinnen.

Het wijkberaad gaat geen demonstraties organiseren. Wel zal met hulp van onze juristen via de geijkte weg bezwaar tegen eventuele vergunningen worden gemaakt.

Zie voor onze reactie aan college en gemeenteraad onze brief van 13 oktober.

Wijkberaad en voorkennis.

Van verschillende kanten klonken er geluiden dat het Wijkberaad sámen met de Gemeente Den Haag de opvang al van tevoren geregeld zou hebben. Dit ook naar aanleiding van het interview met de voorzitter van het Wijkberaad in het AD van 12 oktober. Niets is minder waar en daarom leggen we graag uit hoe en wat.

  • Op donderdag 8 oktober vertelt minister Stef Blok in de pers dat het voormalige Ministerie  van Sociale Zaken beschikbaar is voor het Centrale Opvang Asielzoekers (het COA).
  • Op 9 oktober neemt  het Wijkberaad zelf contact op met de Gemeente Den Haag voor uitleg. Men zegt dat er vergaderingen gepland staan daarover. Daaruit leiden we zelf maar af dat er ‘iets staat te gebeuren’. We bellen meteen rond om zoveel mogelijk te weten te komen.
  • Op 10 oktober horen we van een aantal politici dat er inderdaad ‘iets’ gaat gebeuren. We bellen veel o.a ook met andere Wijkberaden. Eerste telefonisch overleg van het wijkberaad bestuur. Niets wordt concreet.
  • Zondag 11 oktober. Wederom diverse contacten met politiek. Eerste indicatie van wat er misschien staat te gebeuren. Openen vernieuwde website Bezuidenhout per direct naar die avond verplaatst.  Informatie over vluchtelingen ook per direct online.  Journalisten gaan bellen. Interview met AD.
  • 12 oktober
  • Ochtend : college vergadert. Weer veel contacten met de politiek. Het Wijkberaad eist nu informatie vooral omdat er ’s avonds een bestuursvergadering van het wijkberaad is. Radio en tv melden zich want ook hen  is de berichtenstroom niet ontgaan
  • Middag : college vergadert nog steeds.   Om ongeveer 18.00 uur horen we van een aantal politici waarover daadwerkelijk beslist moet gaan worden die avond. Die onderwerpen zijn: zowel noodopvang voor vluchtelingen als daarna huisvesting voor statushouders.
  • Avond : bestuursvergadering van  het wijkberaad over de 2 onderwerpen: noodopvang en wonen van statushouders.  In beide besluit het bestuur unaniem.  In de avond omstreeks 11 uur nog contact met politici om onze zorgen betreffende statushouders mede te delen in de hoop dat dit het college bereikt.
  • Op 13 oktober in de ochtend is er nog een collegevergadering en om ongeveer 11 uur maken Burgemeester en Wethouders bekend dat de beslissing is gevallen. De zorgen die het Wijkberaad heeft geuit zijn niet meegenomen. Het Wijkberaad schrijft daarop een brief naar de gemeenteraad.