Budget voor initiatieven in de wijk naar stadsdelen

Inwoners van de stad kunnen in het eigen stadsdeel geld vragen voor kleinschalige initiatieven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, sport, burgerschap, welzijn en cultuur.
Daartoe komt er één budget beschikbaar voor ieder stadsdeel. En stadsdeeldirecteuren krijgen meer ruimte om knelpunten in stadsdelen op te lossen. Dat voorstel doet het college van B&W aan de gemeenteraad.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “We maken budgetten beter bereikbaar voor de inwoners van de stad. Heb je een goed idee voor de eigen wijk of zie je een knelpunt in de buurt dan kun je er via het eigen stadsdeel sneller iets mee doen. Het wordt eenvoudiger om aan de slag te gaan in de eigen wijk. Daar is het dit college om te doen.”


Bundeling subsidies
Het raadsvoorstel beoogt de bureaucratie te verminderen en bewonersparticipatie te vergroten. Dat gebeurt door zestien bestaande regelingen samen te voegen. Hier is een subsidiebedrag van circa 8 miljoen euro mee gemoeid. Dit bedrag wordt verdeeld over de acht stadsdelen.


De zestien regelingen die worden gebundeld hebben een sterke relatie met het stimuleren van onderlinge betrokkenheid in de wijken. Hierbij spelen zaken als het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen wijk en buurt en het verrichten van vrijwilligerswerk een belangrijke rol naast laagdrempelige uitgaven op het terrein van leefbaarheid.
De uitvoering van de regeling vindt op stadsdeelniveau plaats. Daar worden subsidieaanvragen beoordeeld en al dan niet gehonoreerd.


Gefaseerde invoering
De regeling wordt fasegewijs ingevoerd. Per 2011 wordt de regeling gevuld met de middelen beschikbaar voor tien bestaande regelingen. Dit betreft een bedrag van circa 4 miljoen euro. De overige zes regelingen gaan per 2012 over. De fasegewijze invulling is nodig omdat er ook instellingen bij betrokken zijn die al in november 2010 duidelijkheid kregen over de omvang van de subsidie voor 2011.


Bewonersorganisaties
Het college komt in de loop van dit jaar met een apart raadsvoorstel over een beleidskader bewonersorganisaties. Deze organisaties spelen een prominente rol bij het stimuleren van activiteiten in de wijk. Bij dat raadsvoorstel worden de reacties betrokken die tijdens stadsdeelgesprekken naar voren kwamen op het beleidsvoornemen van het college met betrekking tot de bewonersorganisaties.