‘Bouwplannen Bezuidenhoutseweg tasten wijk aan’

DEN HAAG – ‘Er mogen geen huizen worden gebouwd aan de Bezuidenhoutseweg bij het Haagse Bos.’ Dat eiste de bewonerscommissie Boze Emma woensdagmiddag in een zitting bij de Raad van State. De bewoners vinden de bouwplannen te massaal en een aantasting van de wijk. De Haagse gemeenteraad heeft eerder toestemming gegeven voor verdere bebouwing van de Bezuidenhoutseweg.
Er mogen huizen van vijf verdiepingen hoog worden gebouwd. Verder mag het gebouw van de SER uitbreiden. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.


(Bron: RTV West)


Bezwaren Bewonerscommissie Boze Emma


5 bouwlagen
Bewonerscommissie ‘Boze Emma’ merkt op dat in het voorontwerp-bestemmingsplan op pagina 10 op grond van de Structuurvisie langs doorgaande wegen bebouwing in 5 lagen mogelijk moet worden gemaakt. Zij pleiten ervoor deze maatregel aan te scherpen door in de tekst op te nemen dat, daar waar dit strijdig is met de aansluiting op de bestaande bebouwing en het versterken van het al geldende rijksbeschermde stadsgezicht, met minder lagen moet worden volstaan.
Ze vinden dat het beoogde woningbouwplan ter plaatse van Bezuidenhoutseweg 98 beslist niet voldoet aan de uitgangspunten genoemd in de toelichting. De toegestane bouwhoogte past in het geheel niet bij de bestaande panden omdat deze een stuk lager zijn. Zij pleiten er sterk voor dat hier een veel betere aansluiting op de bestaande bebouwing wordt gezocht door de bouwhoogte aanzienlijk te verminderen.
Indien mogelijk zouden reclamanten in verband met behoud van de cultuurhistorische waarde ook graag in het bestemmingsplan opgenomen zien dat de rechterzijmuur van het bouwplan geen volstrekt blinde muur mag worden. Dat zou namelijk afbreuk doen aan het totaalaanzicht van de bestaande bebouwing.
Reclamanten gaan er tenslotte vanuit dat het rijksbeschermde stadsgezicht niet alleen aan de voorzijde van de bebouwing geldt, maar ook aan de achterzijde. zij vinden de maximaal toegestane dieptebebouwing van 15 m diep en de maximaal toegestane hoogte van 15 m aan de achterzijde in het geheel niet passend.


Parkeren
De bewonerscommissie geeft aan dat in het bouwplan een parkeerplaats geprojecteerd is aan de achterzijde die geheel doorloopt tot aan de slootkant bij het Haagse Bos. In het voorontwerp-bestemmingsplan lijkt de parkeerbestemming een aantal meters vanuit de slootkant te liggen terwijl in het ingediende bouwplan de parkeervoorziening doorloopt tot aan de slootkant. In het voorontwerp is voor dat stuk grond ook een bestemming Gemengde Doeleinden II van toepassing waarbij de bovenzijde van de parkeervoorziening maximaal 0,90 m boven peil mag zijn gelegen. In het bouwplan bedraagt die hoogte 2,40 m. Zij hechten er aan dat een nieuw bouwplan aldaar de bestaande situatie juist verbetert in plaats van verslechtert.


Zandvlietcollege
Volgens de bewonerscommissie wordt in de toelichting geconstateerd dat het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg 40 volgens het Integraal Huisvestingsplan voor het stadsdeel Haagse Hout noch op de nominatie staat om verplaatst te worden, noch in aanmerking komt voor uitbreiding (p.15). Anderzijds krijgt het schoolgebouw de mogelijkheid om een extra bouwlaag toe te voegen (p.23). Het is bekend dat het Zandvlietcollege zoekt naar andere locaties om een nieuw schoolgebouw te realiseren. De bewonerscommissie vraagt zich daarom af wat er gebeurt als de school inderdaad verhuist?


Restaurant
Een volgende tegenstrijdigheid in het bestemmingsplan vindt de bewonerscommissie het huidige restaurant naast het bejaardentehuis. Volgens de hierboven al aangehaalde bestemming Gemengd- 2 is hier slechts een horecafunctie categorie I toegestaan. De huidige horecavestiging bevindt zich echter in een hogere categorie. Zij vragen zich af hoe hiermee wordt omgegaan?


Plangrens
Tot slot maken zij een opmerking over de grens van het bestemmingsplangebied. De Bosflat, gelegen op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de Boslaan, is niet in het plangebied opgenomen omdat dit gebouw al een plekje heeft gekregen in het bestemmingsplan Bezuidenhout- West I. Zij vinden dit een volstrekt onlogische indeling. Zij pleiten er dan ook voor de Bosflat op te nemen in het bestemmingsplan Bezuidenhoutseweg 30 t/m 216.


Reactie


Vijf bouwlagen
In de Structuurvisie is bepaald dat langs doorgaande wegen in minimaal 5 bouwlagen moet worden gebouwd. Aangezien de Bezuidenhoutseweg een doorgaande weg is en bijna alle bebouwing reeds minimaal 5 lagen hoog is, is ervoor gekozen overal een maximale bouwhoogte van 5 bouwlagen of meer op te nemen.
Reclamant noemt vervolgens een beoogd bouwplan aan de Bezuidenhoutseweg 98. Dat bouwplan staat in onderhavige procedure niet ter discussie. Of het bouwplan voldoet aan de voorwaarden gesteld in het kader van het beschermd stadsgezicht en past binnen de bestaande omgeving zal beoordeeld worden door de afdeling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg en door de welstandscommissie. Uiteraard is er in het kader van de bouwplanprocedure ook bezwaar en beroep mogelijk.
Het is niet mogelijk in het bestemmingsplan te eisen dat de rechterzijmuur van het bouwplan aan de Bezuidenhoutseweg 98 geen blinde muur mag worden. Dergelijke eisen zouden in het kader van de bouwplanprocedure gesteld kunnen worden door de afdeling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg of door de welstandscommissie.
De diepte van de bouwvlakken wordt niet aangepast. De achtergevelrooilijn verschilt per pand omdat de panden vaak afzonderlijk gebouwd zijn en de mogelijkheid tot vergroting van de panden niet uitgesloten wordt. Bovendien zijn de aan- en uitbouwen niet meer als zodanig herkenbaar en daarom worden ze als onderdeel van het hoofdgebouw gezien


Parkeren
Het bouwplan wordt getoetst aan het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en als het daarmee in strijd is, zal de aanvrager verzocht worden de bouwaanvraag aan te passen zodoende dat wordt voldaan aan de regels van onderhavig ontwerp-bestemmingsplan.


Zandvlietcollege
Er zijn bij de gemeente nog geen concrete plannen bekend voor verhuizing van het Zandvlietcollege. Pas als er concrete plannen bekend zijn en duidelijk is wat de nieuwe bestemming op de huidige locatie van het Zandvlietcollege moet worden, is het mogelijk de bestemming aan te passen.


Restaurant
Het pand Bezuidenhoutseweg 116 staat bij de gemeente bekend als “broodjeszaak”en valt daarmee in categorie I. Het toegestane gebruik is in het bestemmingsplan opgenomen. Een hogere categorie is, gezien de aard en het gebruik van de percelen in de directe omgeving en het feit dat het beleid ten aanzien van horeca een uitbreiding in dit gebied niet toelaat, niet toegestaan.


Plangrens
Dit bestemmingsplan heeft tot doel een witte vlek (gebied waar nog geen bestemmingsplan van kracht is) te voorzien van een juridisch-planologische regeling en daarnaast wordt met dit bestemmingsplan voldaan aan de eis de rijksbeschermde stadsgezichten in Den Haag te voorzien van een beschermend bestemmingsplan. Aangezien de bosflat al is opgenomen in een ander bestemmingsplan en dus geen onderdeel uitmaakt van de witte vlek, is ervoor gekozen het pand niet op te nemen in onderhavig bestemmingsplan.