Bezuidenhout in de Programmabegroting 2015-2018

Het onderstaande is een passage uit de Programmabegroting 2015-2018 van de gemeente die eind vorige maand gepresenteerd werd. Ingrid van Engelshoven blijft onze wijkwethouder. 
Participatie van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties in Haagse Hout zal via vernieuwende vormen van e-participatie (bijv. inzet van het moodboard en de budgetschuif) vorm krijgen. Via een Facebook pagina van het stadsdeel zal getracht worden jongeren meer te betrekken bij hun leefomgeving. Participatie van jeugd en jongeren krijgt vorm via de inzet van de jongerenambassadeur in Mariahoeve en via de bestaande drie jeugdraden in Mariahoeve, Bezuidenhout-West en Bezuidenhout. Kinderen uit de wijk zullen betrokken worden bij het inrichten van de openbare ruimte zoals door het creëren van veilige schoolroutes, informele speelplekken en het tegengaan van donkere plekken in de wijk. 
Startpunt voor alle maatregelen is wat de wijk en haar bewoners echt nodig hebben. Draagvlak bij bewoners en bij betrokken diensten en organisaties is immers essentieel om de winst die met deze wijkaanpak wordt geboekt structureel te borgen.
Ontwikkeling buitenruimte
Met de bewoners en bedrijven stellen we de prioriteiten in de wijken. We geven deze partners, waar dat mogelijk is, ook een rol in beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving. Dat varieert van het adopteren van een ORAC tot het (aanvullende) beheer van een stuk groen in de wijk. Door de komst van ORAC’s in Haagse Hout zal er veel minder zwerfafval komen. Op bijplaatsingen zal actief gehandhaafd worden. 
Daarnaast blijft ook handhaving nodig op hondenbeleid en op de gestalde fietsen en verwaarloosde fietsen in en buiten de aangewezen gebieden (CS, station Laan van NOI en station Mariahoeve). Onderzocht wordt of in Bezuidenhout de aanpak van weesfietsen, zoals deze in de wijk Regentesse-Valkenbos succesvol is geweest, ingevoerd kan worden. De tweede fase van het Spaarwaterveld in Bezuidenhout zal afgerond worden. Er wordt gewerkt een aan upgraden van het bestaande Haagse Hopje op het vernieuwde Spaarwaterveld tot de Bezuidenhout. Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de Van Hoogstratenschool die gevestigd is aan het Spaarwaterveld in het kader van de Brede Buurtschool.
In de komende jaren wordt de riolering in Bezuidenhout-Oost vervangen. Dit wordt aangegrepen voor een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. Daartoe worden de straten opnieuw ingericht. Ook de 236 toevoeging en legalisering van extra parkeerplaatsen maakt onderdeel uit van de plannen. Het wijkberaad Bezuidenhout stimuleert bewoners om zich op straatniveau te verenigen en gesprekpartner te vormen voor de gemeente over de herinrichting. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor fase 1 (begrensd door de Schenkkade, Juliana van Stolberglaan en laan van NOI) medio 2015.
Het Eerensplein in Bezuidenhout wordt door veel bewoners als rommelig en verkeersonveilig ervaren. Er is veel parkeeroverlast. De rioolvervanging is een goede aanleiding om dit plein grondig aan te pakken. 
Hetzelfde geldt voor het Stuyvesantplein, waar bestrating, inrichting en straatmeubilair versleten en gedateerd zijn. Na alle bouwwerkzaamheden aan de scholen in de Scholendriehoek in Benoordenhout (Van Diepenburchstraat en omgeving.) wordt de kwaliteit van de bestrating weer op orde gebracht en wordt een “Schoolzone” ingericht. 
Rondom het Centraal Station wordt nog steeds volop gebouwd. De aanleg van de Haagse Startstation Erasmuslijn is in augustus 2014 gestart. De bewoners van Bezuidenhout-West zijn nauw betrokken bij het in te richten park. Het Beatrixkwartier en Den Haag Nieuw Centraal worden via het omgevingsmanagement bijpassend hoogwaardig beheerd; doel is de overlast te beperken en de bereikbaarheid te garanderen. Er zijn plannen voor een tijdelijke invulling van de zogeheten. KPN-kavel aan de Prinses Beatrixlaan. In samenwerking met de Green Businessclub en de bedrijven en bewoners in het gebied wordt een milieuvriendelijke en leefbare invulling gezocht. De uitvoering start in 2014 of begin 2015.
Zorg en welzijn
We werken aan uitbreiding van sociale netwerken in de wijken en willen de sociale cohesie vergroten in buurten. De bestaande voorzieningen – onder andere 2 I-shops, 2 vraagpunten (voorheen servicepunten genoemd), 3 wijkcentra en een Inlooppunt Centrum voor Ouderen – vervullen hierin een nuttige functie. Er is een goed draaiende Burenhulpcentrale in het stadsdeel. Het welzijnswerk wordt ingezet om de civil society en het vrijwilligerswerk in de wijken te versterken. De nadruk ligt hierbij op de zelfredzaamheid van de burger. Om te zorgen dat bestaande accommodaties efficiënter worden benut en maatschappelijke netwerken worden versterkt zijn in het stadsdeel een viertal Buurthuizen van de Toekomst. De buurthuizen worden uitgebreid, waarbij ook wordt gekeken naar de ondersteuning die zij kunnen bieden op het gebied van zorg. 
Voor de jeugd bestaat een opvoedsteunpunt en komt er een Jeugdteam.