Bezuidenhout boos op wethouder Revis over evaluatie grondwateroverlast

Gebrek aan kennis werkelijke overlast in de hele stad
Het Wijkberaad Bezuidenhout verwijt wethouder Revis de gemeenteraad niet goed te hebben geïnformeerd over de overlast door grondwater in Den Haag. Uit een evaluatie van het grondwaterbeleid In Den Haag blijkt dat de gemeente niet beschikt over voldoende kennis terzake. De wethouder komt namelijk tot de conclusie dat, los van enkele probleemgebieden, feitelijk geen overlast van grondwater in de gemeente bestaat. Hij baseert die conclusie op het aantal klachten dat terzake bij de Gemeente is binnengekomen. Uit de cijfers die in een bijlage bij de brief van de wethouder is gevoegd blijkt echter dat die in het geheel niet overeenstemmen met de werkelijke overlast bij bewoners en bedrijven. Het Wijkberaad heeft daarom aan de fracties in de Gemeenteraad van Den Haag gevraagd een nader gemeentelijk onderzoek te verrichten naar de overlast van grondwater in de hele gemeente.
Het Wijkberaad concludeert aan de hand van brief en bijlage dat het Gemeentebestuur geen kennis heeft van de werkelijke stand van de overlast door grondwater in Den Haag. Uit een enquête door de bewonersorganisatie verricht in een aantal straten in het Bezuidenhout blijkt al een veel grotere overlast dan de wethouder doet voorkomen. Bovendien komen er door de publicatie van de resultaten van die enquête talloze meldingen bij het Bezuidenhout binnen, waaruit blijkt dat ook op vele andere wijken van de stad sprake is van grondwateroverlast.
De conclusie van het Wijkberaad is: de overlast door het hoge grondwater is al vele jaren groter dan de wethouder stelt. Er is sprake van veranderingen in het gedrag van het grondwater, al dan niet als effect van klimaatverandering. Op nationaal niveau is een beleid ingezet tegen de gevolgen van klimaatverandering (meer neerslag). Den Haag dient hier eveneens op te anticiperen, aldus de bewoners van het Bezuidenhout.
Het Wijkberaad Bezuidenhout doet daarom een beroep op de politieke partijen in de Gemeenteraad er direct na de verkiezingen voor te zorgen dat een grondig onderzoek wordt verricht naar de werkelijke stand van de grondwateroverlast in de hele gemeente en niet af te gaan op spontane klachten. Daarna kan een adequaat gemeentelijk beleid in overleg met de bewoners worden ontworpen.
Nadere informatie: T.P. Monkhorst / Bewonersorganisatie Boze Emma