Bewonersorganisaties aanjagers van actieve wijk

Het college van burgemeester en wethouders wil dat bewonersorganisaties, de betrokkenheid, kennis en creativiteit van alle wijkbewoners nog meer gaat gebruiken. Er gebeurt al heel veel op dat gebied, maar volgens het college zijn er nog volop mogelijkheden om meer inwoners bij hun wijk te betrekken.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Stadsdelen en Deconcentratie): ‘Dit college heeft als motto: Aan de Slag. Wij willen dat nadrukkelijk samen met de stad doen. Voor een schone, sociale en veilige stad moet je de inzet, kennis en creativiteit van Hagenaars optimaal benutten. Bewonersorganisaties zijn een belangrijke bondgenoot om dat voor elkaar te krijgen. Niet namens de wijk maar mét de wijk. Dat is de stimulans die van bewonersorganisaties uit moet gaan.”


Prestatie(s) van invloed op subsidie
Het college wil meer- en meer verschillende mensen uit de wijk aan het woord laten. Als een bewonersorganisatie zich daarvoor merkbaar inzet kan dit tot uitdrukking komen in de hoogte van de subsidie die de organisatie ontvangt.
Tot nu toe zijn het aantal inwoners en de sociaal-economische status van de wijk doorslaggevend voor de hoogte van de subsidie. Dit college wil de concrete activiteiten van bewonersorganisatie betrekken bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie. Middelen en faciliteiten die bewonersorganisaties krijgen worden in de toekomst op noodzakelijkheid bekeken.


Bekostiging bewonersorganisaties
Voor bewonersorganisaties blijft een basissubsidie beschikbaar. Deze hangt samen met het aantal inwoners van het werkgebied. De subsidie is bedoeld om te communiceren met wijkbewoners, voor bureaukosten en eventuele huisvestingslasten. Bewonersorganisaties kunnen dit budget naar eigen inzicht besteden. Subsidie voor activiteiten wordt niet langer automatisch toegekend maar op basis van plannen.
Eens in het jaar vragen de bewonersorganisaties activiteitensubsidie aan. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel geld voor ondersteuning beschikbaar wordt gesteld. Het stadsdeel krijgt voortaan één bedrag voor activiteitensubsidie voor bewonersparticipatie. Het stadsdeel bepaalt vervolgens zelf hoe dit budget over bewonersorganisaties en initiatieven in de wijk wordt verdeeld.


Participatie en bezuinigingen
Omdat het college bewonersparticipatie belangrijk vindt zal bij toekomstige bezuinigingen op participatie eerst gekeken worden naar overlegstructuren en platforms die bestaan uit organisaties die ook al afzonderlijk subsidie ontvangen. Daarom wil het college vanaf 2012 de subsidierelatie met de Haagse Koepel beëindigen.


Meedenken, meedoen
De hoofdlijnen van het beleid worden de komende maanden voorgelegd aan de stad. Dat gebeurt door gesprekken die in de 8 stadsdelen plaatsvinden. Daarna zal een uitgewerkt voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.