Bestemmingsplan Randstadrail (HSE), Den Haag, vastgesteld. Beroep mogelijk tot 2 januari 2014

De gemeenteraad heeft bij besluit van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan RandstadRail (HSE) gewijzigd vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan RandstadRail (HSE) wordt op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0241ZRRHSE-50VA;
– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen (onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Centrum);
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).
Vanaf 22 november 2013 tot en met 2 januari 2014 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
– voor zover diegenen een zienswijze hebben ingediend;
– wat betreft de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.
Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van 3 januari 2014, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep bij de (Voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20 019, 2500 EA Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Crisis- en herstelwet
Op dit besluit zijn de bestuursprocesrechtelijke voordelen van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent o.a. dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.