Bestemmingsplan Bezuidenhout (Vooraankondiging)

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een bestemmingsplan voor te bereiden voor Bezuidenhout.

Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1. Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven Burgemeester en wethouders van Den Haag kennis van het voornemen een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Bezuidenhout
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Theresiastraat en de Bezuidenhoutseweg aan de noordzijde, de Carel Reinierskade aan de oostzijde, de Schenkkade aan de zuidzijde, de Utrechtsebaan, Prins Bernardviaduct en de Anna van Buerenstraat aan de westzijde.
Plancontour bestemmingsplan Bezuidenhout  (PDF, 634 kB)

De kaarten met daarop de begrenzingen van de locaties liggen met ingang van 15 december 2011 ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).

Voorafgaand aan de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen zal geen gelegenheid worden geboden tot het indienen van zienswijzen. Evenmin zullen er op de plannen betrekking hebbende stukken ter inzage worden gelegd. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.