Bestemmingsplan Bezuidenhout vastgesteld en ter inzage van 2-8 t/m 12-9

De gemeenteraad heeft bij besluit van 27 juni 2013 het bestemmingsplan Bezuidenhout gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout wordt van 2 augustus tot en met 12 september 2013 ter inzage gelegd. Crisis- en herstelwet Op dit besluit zijn de bestuursprocesrechtelijke voordelen van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent o.a. dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
De gemeenteraad heeft het plan (gewijzigd) vastgesteld. Het vastgestelde plan wordt 6 weken lang op de volgende manieren ter inzage gelegd:
Den Haag Informatiecentrum
Beroep
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u gedurende 6 weken een beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.