Bestemmingsplan Bezuidenhout vastgesteld: een toelichting

De gemeenteraad heeft bij besluit van 24 april 2014 het bestemmingsplan Bezuidenhout naar aanleiding en ter uitvoering van een tussenuitspraak van de Raad van State gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op twee punten:
 
1. Aan de Toelichting wordt een paragraaf toegevoegd over ‘Dakopbouwen en parkeerbehoefte’. Met betrekking tot de invloed van de parkeerbehoefte beschouwt de gemeente de mogelijkheid om dakopbouwen toe te staan in het nieuwe bestemmingsplan niet als een nieuwe ontwikkeling, maar als een voortzetting van de bouwmogelijkheden uit de voorgaande bestemmingsplannen om kapverdiepingen toe te staan. Immers, het brutovloeroppervlak is het uitgangspunt volgens de Nota parkeernormen en niet een netto-vloeroppervlak met een minimale hoogte waardoor er voor het bepalen van de parkeereis geen verschil is tussen een dakopbouw en een kapverdieping.
 
2. In de Regels wordt in artikel 22.2.1 onder e de ‘specifieke bouwaanduiding – dakopbouw’ gewijzigd in ‘specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 1’ en ‘specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 2’. Aan artikel 22.2.1 wordt sub-lid f toegevoegd onder doornummering van de daaropvolgende sub-leden: ‘ten aanzien van het bouwen van een dakopbouw waarvoor de ‘specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 2’ van toepassing is, kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de hoogte van de dakopbouw.’
 
Het vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout wordt met ingang van 1 mei 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: 
– digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm) op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het plan te vinden is onder planID NL.IMRO.0518.BP0204GBezuidenht-51VA; 
– digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur alleen op afspraak).
 
Tijdens de inzagetermijn (2 mei t/m 12 juni 2014) kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20 019, 2500 EA Den Haag.
 
Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van 13 juni 2014. 
 
Den Haag, 29 april 2014
 
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Teammanager van de Afdeling Juridische Zaken
mr. R. Sakkee.
De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer