Antwoorden op vragen over straatlantaarns Bezuidenhout

Gemeente Den Haag
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw J.N. van Vroonhoven-Kok inzake: straatlantaarns Bezuidenhout


sv 2010.483, RIS 177322, Regnr. DSB/2010.650 Den Haag, 11 januari 2011


Het gemeenteraadslid mevrouw J.N. van Vroonhoven-Kok heeft op 1 december 2010 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. De vragen gaan over straatlantaarns Bezuidenhout. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.
Bepaalde straatlantaarns in Bezuidenhout blijken al een tijd (minimaal drie weken) niet te werken. Met name op de Jacob Mosselstraat, tussen de Schenkkade en de Louise de Colignystraat werken maar enkele lampen. Een buurtbewoonster heeft al enkele malen haar beklag gedaan maar de belofte om er iets aan te doen blijkt niet te worden ingelost. Eenmaal werd haar geadviseerd om de netbeheerder te bellen, deze was echter weer zeer verontwaardigd dat het nummer van de netbeheerder was doorgegeven.1. Klopt het dat de straatlantaarns in het aangegeven gedeelte van Bezuidenhout al weken buiten werking zijn?
Ja, er is in de periode november, begin december 2010 sprake geweest van een groot aantal storingsmeldingen in de Jacob Mosselstraat en omgeving. Over de problematiek rond de straatverlichting bent u eerder geïnformeerd (nota Beheren op Niveau, beleidsplan Openbare verlichting en recentelijk de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PVV – RIS 175905).
Het huidige beschikbare budget voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting is niet toereikend. Zoals eerder is toegezegd aan de Commissie Leefomgeving, komen wij in het voorjaar met een notitie over de financiële situatie.


2. Is het college bereid om op zeer korte termijn het licht weer te ontsteken in het Bezuidenhout en niet simpel te verwijzen naar de bedrijven aan wie het straatbeheer (zoals straatlantaarns) is uitbesteed?
In de periode november, begin december zijn diverse malen storingen verholpen door het vervangen van kapotte zekeringen. Op 8 december 2010 is de oorzaak van deze terugkerende storing gevonden in een ondergrondse kabelstoring. Deze is verholpen, waarna de storing niet meer is teruggekomen. Overigens loopt er in dit gebied een project waarbij de openbare verlichting wordt vervangen. Ook de oude ondergrondse kabels worden hierbij meegenomen.


3. Kan het college aangeven wat in het algemeen het beleid is ten aanzien van defecte straatlantaarns? Hoe lang mag een straatlantaarn niet werken? Hoe kan de gemeente bedrijven aan wie is uitbesteed hierop aanspreken? Gebeurt dat adequaat en wat gebeurt er als er onvoldoende wordt gereageerd?
De gemeente maakt een onderscheid gemaakt tussen urgente storingen en niet-urgente storingen. Urgente storingen, waarbij meer dan vijf lichtmasten niet functioneren, dienen door de onderhoudsaannemer binnen 24 uur na doorgifte van de melding verholpen te zijn. Voor niet-urgente storingen, waarbij minder dan vijf lichtmasten niet branden, wordt een termijn van vijf dagen gehanteerd. Indien de onderhoudsaannemer niet tijdig reageert, wordt een korting/boete opgelegd van € 250 per incident per dag overschrijding. Hierbij geldt dat bij bijvoorbeeld kabelstoringen niet de kabelstoring zelf binnen 24 uur verholpen hoeft te zijn, maar dat er (nood)maatregelen genomen moeten zijn waardoor het licht weer brandt. Op het terugkeren van storingen worden geen boetes geheven. Wel wordt bij terugkomende storingen het toezicht verscherpt en wordt de aannemer aangespoord om te komen met structurele oplossingen in plaats van incidentele oplossingen. Ongeveer een kwart van de Haagse verlichting wordt gevoed door kabels van het netbedrijf Stedin. Bij storingen aan deze kabels is Stedin verantwoordelijk. Stedin houdt langere reactietermijnen aan dan de gemeente Den Haag doet voor haar eigen net. De gemeente geeft storingen door aan Stedin, maar is in dezen geen opdrachtgever. De gemeente mag namelijk zelf geen reparaties aan de kabels laten verrichten. Wij zijn daarover in gesprek met Stedin.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen