Aanvraag dakopbouw eenvoudiger

Het aanvragen van een dakopbouw in Den Haag wordt eenvoudiger. Zo wil de gemeente inspelen op de groeiende behoefte aan woningvergroting bij bewoners. Tegelijkertijd gaat de gemeente beter rekening houden met de afname van zon bij omliggende woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe regels voor dakopbouw. Dakopbouwen zijn straks in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. Het nieuwe beleid vervangt de ‘Kadernota dakopbouwen’ die de gemeente tot voor kort toepaste. Voorwaarden uit deze nota zorgden vaak voor vertraging bij het aanvragen van een bouwvergunning. Ook hield de nota onvoldoende rekening met de gevolgen van een dakopbouw voor de zon bij de buren.

Bezonning
Op dit moment is de gemeente bezig een groot aantal bestemmingsplannen in Den Haag te herzien. In de nieuwe bestemmingsplannen neemt de gemeente de mogelijkheden voor het maken van een dakopbouw of extra bouwlaag meteen mee. Dat betekent onder andere dat de gemeente in de directe omgeving vooraf een gedetailleerd bezonningsonderzoek doet. Bij dit onderzoek kijkt de gemeente of de omliggende woningen voldoende zon blijven ontvangen als er een dakopbouw komt. Volgens de Haagse bezonningsrichtlijn moet iedere woning op 19 februari (en 21 oktober) minimaal twee uur zon ontvangen. De gemeente kijkt niet alleen naar de norm van twee uur. In het nieuwe beleid is een excessenregeling opgenomen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat door een dakopbouw de bezonning van omliggende woningen excessief afneemt.  Door deze onderzoeken meteen mee te nemen in de actualisering van de bestemmingsplannen ontstaat minder rompslomp bij het aanvragen van een dakopbouw. Dat betekent dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen.
De gemeenteraad vergadert naar verwachting in juni over de nieuwe regels voor dakopbouwen.

Dit artikel is verschenen in de Stadskrant van 1 juni 2011.

Meer lezen? Klik op www.denhaag.nl/stadskrant