8 september 2009: Verlaging afvalstoffenheffing èn een schoner Den Haag

Het afval van huishoudens in Den Haag kan de komende jaren goedkoper worden verwerkt. Naar verwachting worden de kosten zo’n 9 miljoen lager ten opzichte van de raming in de begroting 2010.
Het college van B&W heeft 8 september 2009 besloten om 35% van het verwachte voordeel te gebruiken voor een schoner Den Haag en 65% voor de tariefsverlaging van de afvalstoffenheffing in 2010. De definitieve hoogte van het voordeel wordt duidelijk als de aanbestedingsprocedure volledig is afgerond.

Het is nog niet mogelijk een tariefsvoorstel Afvalstoffenheffing 2010 aan de gemeenteraad voor te leggen, omdat de aanbestedingsprocedure nog niet is afgerond. De verwachting is dat de afvalstoffenheffing tot ongeveer 30 euro verlaagd kan worden (is ongeveer 9%). Ook het bedrag dat wordt ingezet voor een schoner Den Haag is nog niet bekend. Wel denkt het college aan maatregelen als extra schoonmaken bij glas- en papierbakken, extra handhavingsactiviteiten (ook buiten kantooruren), meer ondergrondse glas- en papierbakken, aanpak van de meeuwenproblematiek via uitbreiding van rolcontainers/kliko’s en de inzet van een valkenier. Dit laatste vereist een ontheffing van de flora- en faunawetgeving. Daarnaast worden vier extra spuit- en spoelwagens ingezet.

Wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid) is blij met het voordeel: “Ik ben verheugd dat we door deze meevaller de afvalstoffenheffing kunnen verlagen én dat er extra middelen beschikbaar komen voor een schonere stad. Een schonere stad en minder betalen. Haagse burgers vinden dat allebei erg belangrijk. En dit komt ook tegemoet aan de wensen van de Haagse gemeenteraad.”

Procedure
Er moet vanaf 1 januari 2010 een nieuw contract worden afgesloten voor de overslag, het transport en de verwerking van grofvuil, GFT-afval en restafval. Hiervoor is een Europese aanbesteding geweest. In totaal hebben vijf partijen een voorstel gedaan, waarbij SITA de laagste prijs heeft ingediend. De aanbesteding moet nog procedureel worden afgerond. Binnen acht dagen na de aanbesteding is er een plan van aanpak door SITA ingediend. Aan de hand hiervan wordt op dit moment beoordeeld of SITA aan alle bestekseisen voldoet (inclusief duurzaamheidseisen, zoals verwoord in het bestek). Indien SITA aan de besteksvereisten voldoet, wordt door de gemeente het voornemen tot gunning kenbaar gemaakt aan de overige inschrijvers. Gedurende een termijn van veertien dagen kunnen deze inschrijvers hiertegen bezwaar aantekenen.
De opdracht aan SITA zal worden verstrekt nadat gebleken is dat de door haar te overleggen bescheiden voldoen aan de besteksvoorwaarden, de bezwaartermijn van twee weken verstreken is en er geen bezwaar is binnengekomen. Voldoet SITA niet aan de voorwaarden, dan wordt de volgende op de lijst (AVR-van Gansenwinkel) gevraagd een Plan van Aanpak in te dienen. Daarbij wordt dezelfde procedure weer gevolgd.

De laatste jaren zijn de marktverhoudingen gewijzigd. Dit heeft recentelijk bij aanbestedingen op andere plaatsen al geleid tot lagere verwerkingsprijzen. Ook de recessie heeft daaraan bijgedragen. Deze tendens heeft zich met de uitkomst van de Haagse aanbesteding voortgezet.