11 november 2009: Gemeente Den Haag gaat meeuwenoverlast aanpakken

De gemeente Den Haag gaat extra maatregelen nemen tegen overlast van meeuwen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van veel inwoners. Zij ervaren overlast van krijsende meeuwen, opengepikte vuilniszakken en uitwerpselen. Door onder meer de inzet een valkenier, een onderzoek naar het gebruik van steviger, gele vuilniszakken en het vervangen van meeuweneieren door nepeieren moet de overlast teruggedrongen worden.
Meeuwen komen van nature voor langs de kust en dus ook in steden langs die kust. De meeuwen zijn het meest actief van april tot en met juli, de periode dat ze nestelen, broeden en jongen hebben. Dan is er ook sprake van een toename van de overlast. Meeuwenoverlast is niet uniek voor Nederlandse kuststeden maar komt in de wereld in veel kuststeden voor.
In Den Haag heeft de overlast al geruime tijd de aandacht van het gemeentebestuur. In 2006 is een samenwerking aangegaan met gemeenten Leiden, Alkmaar en Katwijkom te komen tot duurzame maatregelen.


Maatregelen
De gemeente Leiden heeft goede ervaringen opgedaan met het verwisselen van meeuweneieren voor nepeieren. Het blijkt dat de meeuwen de nepeieren accepteren en er zelfs zo lang op blijven broeden dat zij niet meer aan een tweede legsel beginnen. Aangezien de meeste geluidsoverlast en agressiviteit zich voordoet als er jongen zijn, betekent het wisselen van eieren niet alleen dat er minder meeuwen zijn maar ook dat er minder overlast is.
Den Haag wil vanaf 2010 gebruik maken van de nepeieren. Hiervoor is een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig, die door de gemeente wordt aangevraagd bij het ministerie van LNV. Een andere maatregel die Den Haag wil inzetten is een proef met een valkenier die de meeuwen verjaagt. Verder wordt onderzocht of Den Haag in navolging van Leiden de gele “meeuwbestendige” vuilniszakken gaat inzetten.
Overigens blijft de ambitie van de gemeente om vuilniszakken geheel uit het straatbeeld te weren, door inzet van ondergrondse containers en inpandige voorzieningen. De maatregelen zijn voorgesteld n.a.v. het initiatiefvoorstel “Meeuwenbestrijding Den Haag” van raadslid Boudewijn Revis (VVD).


Voorkomen
Het bestrijden van overlast is één. Het voorkomen ervan is minstens zo belangrijk. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van de Haagse inwoners. Inwoners kunnen meehelpen door hun vuilniszak zo kort mogelijk voor de vuilophaaldienst komt op straat te zetten. Hoe korter de zakken op straat staan hoe minder kans er is op het openscheuren van de zakken door meeuwen of andere dieren. Ook voederen trekt dieren aan. Hiervoor geldt dus: met mate!