Huishoudelijk reglement verhuur ‘Bezuidenhut’

1 Algemene principe

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, hierna te noemen de verhuurder,

 1. De Bezuidenhut is in eerste instantie voorbehouden aan de gevestigde werkgroepen van het wijkberaad Bezuidenhout.
 2. Deze werkgroepen stellen ten laatste in de maand november hun activiteitenkalender voor.
 3. In de perioden die niet worden gereserveerd door de gevestigde werkgroepen, is de Bezuidenhut ter beschikking gesteld voor verhuur volgens de contractueel en reglementair vastgelegde voorwaarden.
 4. Alle activiteiten met (partij-) politieke achtergrond zijn verboden tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

2 Huurvoorwaarden

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van onderstaande voorwaarden en deze te zullen naleven.

 1. De huurder zal de Bezuidenhut en omliggend terrein als een “goede huisvader” (zoals bedoeld bij de wet) beheren.
 • Een reservering is pas definitief na ondertekening van de huurovereenkomst en na het storten van de borg en huurbedrag. Dit bedrag dient 14 dagen voorafgaande aan de huurdatum voldaan te zijn.
 • De huurder mag niet onderverhuren aan derden.
 • De huurder mag de Bezuidenhut niet ter beschikking stellen aan derden.
 1. De verhuurder heeft het recht om de verhuurovereenkomst onmiddellijk te annuleren als er andere dan de gemelde activiteiten plaatsvinden.
 • De huurder heeft geen recht op een vergoeding.
 • De huurder heeft geen recht op restitutie van borg en huur.
 1. Als de huurder de huurovereenkomst minder dan 1 week voor de overeengekomen datum annuleert, betaalt hij/zij een forfait van € 25.
 2. De Bezuidenhut wordt verhuurd vanaf een overeengekomen uur, vermeld op het contract, tot in principe maximaal 3 uur, of anders overeengekomen. Na 3 uur moet iedereen de Bezuidenhut verlaten hebben en moet de Bezuidenhut opgeruimd zijn. Als er niet is schoongemaakt, bedragen de schoonmaakkosten € 25. Deze kosten zullen worden ingehouden op de borg. De te gebruiken ruimte en het terras moeten schoon achtergelaten worden.
 3. Afval en vuilnis mogen niet achtergelaten worden, niet in losse zakken en ook niet in de vuilnisbak.
 4. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de vermissing van goederen van de gebruikers. Met andere woorden: de huurder is volledig verantwoordelijk voor de opstal en de inboedel tijdens de gehele gebruiksduur.
 5. In heel de Bezuidenhut is het verboden iets aan de binnen en/of buiten muren, de ramen, de deuren of aan het plafond te bevestigen. Bij het niet naleven van deze regel zal de schade aan de huurder worden aangerekend.
 6. Het gebruik van serpentines, confetti, open vuren en vuurwerk is nooit toegestaan.
 7. Beschadigd, gebroken of verdwenen serviesgoed wordt altijd verrekend.

3 Drank 

Thee en koffie worden afgenomen van de Bezuidenhut, tenzij anders is overeengekomen. Dit wordt achteraf met de borg verrekend. Mocht u ook de frisdranken bij ons willen afnemen, gelieve dit tijdig kenbaar te maken bij uw reservering.

Deze artikelen worden afgerekend conform de gestelde eenheidsprijzen die bepaald worden door de verhuurder en periodiek, licht aangepast kunnen worden.

Het is verboden om alcoholhoudende dranken te schenken.

Onmiddellijk na het gebruik van de Bezuidenhut bezorgt de huurder aan de beheerder een lijstje van de verbruikte artikelen samen met de sleutel van de Bezuidenhut.

De huurder

 • gebruikt het daarvoor opgestelde formulier
 • dateert dit formulier
 • ondertekent dit formulier met duidelijke vermelding van zijn/haar naam.

De beheerder controleert de verbruikslijst en stuurt de huurder een verbruiksnota met de verrekening van het zaal- en drankgebruik. Deze kosten zullen verrekend worden met de borg.

4 Leefmilieu en veiligheid

Omwille van de strenge veiligheidsvoorschriften mogen er maximaal plus minus 30 personen in de Bezuidenhut aanwezig zijn.

De huurder zal tijdens het gebruik van de Bezuidenhut, alle buitendeuren losmaken. Hindernissen voor deze uitgangen moeten steeds onmiddellijk opgeruimd worden.

De Bezuidenhut is gelegen in een woonbuurt. We zijn erg gesteld op een goede verstandhouding met de buren. Gelieve dus maximaal rekening te houden met deze buren. De huurder zal de hinder (zowel binnen als buiten) zoveel mogelijk beperken.

Er geldt een rook- en drugsverbod binnen de Bezuidenhut en in, om en in de omgeving van het gebouw. De huurder is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van dit verbod.

Het is van gemeentewege verboden auto’s, aanhangers en dergelijke op het Spaarwaterveld te parkeren.

5 Controle

De beheerders zullen toezien op het correct toepassen van dit huishoudelijk reglement. Deze vertegenwoordigers kunnen te allen tijde controle uitvoeren. Voorts kunnen zij, indien daar volgens hen reden toe bestaat, het gebruik voortijdig beëindigen zonder dat hieruit verplichtingen voor de stichting kunnen volgen.

De gebruiker dient tijdens het verblijf op het terrein en in de Bezuidenhut alle aanwijzingen van de verhuurder op te volgen.

Inbreuken, beschadigingen en het niet naleven van dit huishoudelijk reglement zal gerapporteerd worden aan de pandbeheerder, die gepaste sancties en/of vergoedingen kan opleggen.

Barbecue en open vuur zijn ten strengste verboden op het terras en op het veld.