Stichting Bewonerscomité Bezuidenhoutseweg

Doel: actief opkomen voor de bewoners aan de Bezuidenhoutseweg tussen de Laan van NOI en Carel Reinierskade.
Werkwijze: het bewonerscomité komt een paar keer per jaar bijeen en treedt volgens het harmoniemodel in overleg met de gemeente.

Het bewonerscomité verdeelt haar activiteiten in 2 onderdelen:
1. als gesprekspartner met derden: belangenbehartiging voor de bewoners van de Bezuidenhoutseweg met betrekking tot:
- gemeente, waaronder stadsontwikkeling en bestemmingsplan;
- verkeer, waaronder belanghebbenden parkeren, verkeersstromen op de Bezuidenhoutseweg, geluidoverlast;
- groenbeheer;
- politie, bijvoorbeeld voorkoming misdrijven;
- andere in aanmerking komende (overheids)instanties en organen, zoals bijvoorbeeld het wijkberaad

2. onderlinge samenwerking en afstemming over het (woon)karakter o.a.: het aanzien van de gevelrij; veiligheid; vestiging van kantoren (aan huis); bestemmingsplan; het Haagse Bos; onderlinge contacten

Bestuursleden: dhr. Henk Vos (voorzitter)
dhr. Mengs Alblas, Bezuidenhoutseweg 417, tel. 3834740 (secretaris)
mevr: Han Alblas-Spijk (penningmeester)
dhr. Harmen Hoekstra (lid)
dhr. Hugo Roelofs (lid)
dhr. Koos Wagenaar (lid)

Een Bezuidenhout site