PIN Groep

Afkorting voor: Projectgroep Integratie Nieuwbouw Loudonstraat en is ontstaan vanuit het actiecomité “ Bezuidenhout moet gewoon woonwijk blijven”

Doel: Bewoners aan en rond nieuwbouw aan Loudonstraat zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de nieuwbouw en hierover in samenspraak blijven met de gemeente.

Werkwijze: Er is onregelmatig overleg met de gemeente. Recentelijk wordt informatie gegeven aan bewoners door middel van het uitgeven van een infomatiebulletin en door middel van bijeenkomsten. Daarnaast wordt er indien nodig ingesproken bij gemeenteraadsvergaderingen.

In 2000 waren de plannen voor dit gebied als volgt: aan de Sillestraat waren 43 ouderenwoningen gepland; er zou een psychisch sociaal behandelcentrum (Parnassia) komen met ruimte voor een kinderdagverblijf; er zou een stadsdeelkantoor annex bibliotheek komen; tevens lag er een verzoek van de Lucasstichting voor uitbreiding van het Overbosch College. De ouderenwoningen, het stadsdeelkantoor en gebouw voor Parnassia zouden ontworpen worden door dezelfde architect, waarbij de ontwerpen zoveel mogelijk zouden worden ingepast in het Stedebouwkundig plan Molensloot van Van Eesteren (reeds daterend uit de jaren 30 van de vorige eeuw).

Door deze radicale planwijziging (er zouden woningen komen) en de te voorziene verkeersoverlast met de komst van een dergelijk sociaal psychisch centrum waren de leden van het actiecomité op voorhand tegen de komst van Parnassia op deze locatie.

In de loop van 2000 zijn er bijeenkomsten tussen gemeente en PIN-groep geweest. Er is ingesproken bij de welstandscommissie. Daarna is van de gemeente niets meer vernomen. Vervolgens is de bouw van de seniorenwoningen gestart en de keuze van hout en het soort steen wordt door de PIN-groep niet gewaardeerd.

In januari 2002 is vervolgoverleg met de gemeente gevoerd de plannen zien er dan als volgt uit: de seniorenwoningen zijn klaar (door geldgebrek andere steensoort gebruikt); Parnassia komt er wel, maar in afgeslankte vorm, op de rest van het oorspronke-lijk voor hen geplande terrein komen 21 koopwoningen met daaronder bedrijfs-ruimten, waar een huisartsenpraktijk wordt gevestigd; het ontwerp van het stadsdeelkantoor is gewijzigd: er komt geen bibliotheek meer in; het Overbosch College mag uitbreiden, maar van de gymzaal wordt een jongerencentrum gemaakt.

De PIN-groep is van mening dat aan de door de gemeente gestelde doelstelling van de PIN-groep door toedoen van de gemeenten niet is voldaan: er is geen sprake van informatie aan bewoners en samenspraak. Daarom is de PIN-groep in januari 2002 zelf met een informatiebulletin gestart.

Een Bezuidenhout site