ANBI Status St. Wijkberaad

Publicatieplicht voor ANBI status
Op grond van artikel 1a, lid 1, onderdeel j en artikel 1a, lid 7 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 moet een ANBI met ingang van 1 januari 2014 voldoen aan de zogenaamde publicatieplicht. Met ingang van deze datum moet een ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Op de internetsite moeten de volgende gegevens van de ANBI staan:

  • Naam: Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
  • Fiscaal nummer: 8167.39.249
  • Contactgegevens:

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag

Bestuurssamenstelling

Nico Wijburg – Penningmeester
Ella Schepel – Secretaris

Annemiek Tromp – bestuurslid
Robert Boer – bestuurslid
Erik Bolks – bestuurslid
Gerhard Turksema – bestuurslid
Bianca de Bruin – bestuurslid
Johan Vogelaar – bestuurslid
Irfaan Adhien – bestuurslid

Jacob Snijders – Bestuur en Beleid adviseur

Beleidsplan Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 11.6 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel de verbetering van het woon-en leefmilieu te stimuleren en de belangenbehartiging van de bewoners of groepen van bewoners te bevorderen door zelfwerkzaamheid van de bewoners.”

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De statuten van de stichting per 30-06-2016

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording

Schenkingen en giften

Wanneer u een bijdrage wilt doen aan het Wijkberaad dan doet u volgens de fiscus een “gift”. Giften die u doet, mag u dus wellicht aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Met het “hulpmiddel Aftrek giften” gaat u na of uw giften aftrekbaar zijn.

Hoe werkt het?

Uw gift aan het Wijkberaad is vanaf 60 euro (tot maximaal 10% van uw inkomsten) volledig fiscaal aftrekbaar (afhankelijk van uw belastingtarief betaalt de fiscus tot 52 procent van uw schenking).

Geeft u 100 euro, dan betaalt u netto 48 euro en ontvangen wij 100 belastingvrij.

U moet wel kunnen aantonen aan de fiscus dat u de gift gedaan heeft, bv via bankafschriften. Eventueel kunt u desgevraagd een nota van ons daarvoor krijgen. Daartoe moet u dan even een verzoek bij ons indienen.

Een dienstverlening die door middel van een factuur bij ons word ingediend met de vermelding ” geen betaling noodzakelijk, dit is een gift” zullen wij bevestigen door middel van een bevestigingsbrief waarin wij de gift accepteren. Dit is dan voor u het aantoonbare bewijs voor de fiscus van de gift.

U kunt een incidentele gift doen of een periodieke gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met ons.

Een Bezuidenhout site