Basisscholen gered van sloop

DEN HAAG -De gemeente Den Haag heeft geen plannen om de Den Hertogschool en de Liduinaschool in de Amalia van Solmsstraat te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit staat in het concept van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen in het stadsdeel Haagse Hout. Reden hiervoor is dat de betrokken schoolbesturen de voorkeur geven aan het handhaven van de bestaande gebouwen. De inspraak in Haagse Hout over dit huisvestingsplan vindt nog voor de zomer plaats.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het concept-IHP voor Haagse Hout. In een eerder stadium is door de betrokken schoolbesturen geopperd om de twee basisscholen in de Amalia van Solmsstraat te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De mogelijkheden daartoe zijn stedenbouwkundig onderzocht. Resultaat van dit onderzoek is dat vervangende nieuwbouw haalbaar is. Toch komt er geen voorstel tot sloop, omdat de schoolbesturen de bestaande gebouwen willen handhaven.
Ook de actiegroep ‘Laat de Amalia met Rust’ had al aan de gemeente per brief haar bezorgdheid geuit over het mogelijke slopen van deze basisscholen.

Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daartoe wordt onder meer per stadsdeel een IHP gemaakt om scholen zo goed en efficiënt mogelijk te huisvesten. Eerder zijn plannen voor de stadsdelen Escamp, Centrum en Scheveningen door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het stadsdeel Haagse Hout wordt in in nauw overleg met de betrokken schoolbesturen ook aan zo’n plan gewerkt.

Werkwijze
Een IHP wordt interactief opgesteld met vertegenwoordigers van de besturen van de scholen in het stadsdeel, van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Het concept wordt ter kennisneming voorgelegd aan het college van B&W en aan de raadscommissie voor Onderwijs, Sociale Zaken, Cultuur en Integratie.
Vervolgens wordt het concept voor inspraak toegezonden aan de individuele schoolbesturen. de koepels voor kinderopvang en de bewonersorganisaties in het stadsdeel. De ingekomen reacties worden verwerkt in een inspraakrapport. Daarna wordt het IHP door het college met het inspraakrapport en een concept-raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, die het plan vaststelt.