Brief van de wethouder over het voormalig Ministerie SZW

Brief van wethouder Wijsmuller aan de Commissie Ruimte van 10 februari over de stand van zaken met betrekking tot het voormalige ministerie van SZW.

Geachte voorzitter,

Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van het overleg betreffende het voormalige SZW-pand. Het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) en de gemeente hebben de afgelopen maanden constructief overleg gevoerd over de ontwikkeling van het voormalige SZW-pand (als eerste Rijkspilot) voor de huisvesting van statushouders en andere bewoners en gebruikers, die passen bij de beoogde ontwikkeling van het gebied.

Overeengekomen gekomen is dat het SZW-pand door het RVB op de markt wordt gebracht waarbij een potentiele koper privaatrechtelijk de verplichting krijgt opgelegd gedurende 5 jaar 350 statushouders te huisvesten. Volgens het RVB is er duidelijk interesse in de markt om deze ontwikkeling ter hand te nemen in combinatie met “co-housing” van andere bewonersgroepen die passen bij de beoogde ontwikkeling. De grote plint onder het gebouw (bg t/m 2de verdieping) is uitstekend geschikt voor commerciële campus gerelateerde functies. Deze week is hierover definitief overeenstemming bereikt tussen de gemeente Den Haag en het RVB.

Hierbij is afgesproken dat het voormalige SZW-pand op de site www.biedboek.nl komt om een marktpartij te selecteren. Middels een brief richting minister Blok zijn de gemaakte afspraken bekrachtigd.

Voor de herontwikkeling van het gebied streeft de gemeente naar een hoogwaardige kwaliteit van wonen en werken en een omgevingskwaliteit die hierbij aansluit. Dit is verwoord in de door het college van b&w in 2015 vastgestelde “Nota van Uitganspunten Station Laan van NOI en omgeving” (NVU). Deze geeft de kaders voor de beoogde integrale herontwikkeling van het gebied en van het SZW-pand: een hoogwaardige stadsentree voor het Beatrixkwartier.

Uitgangspunt is een knooppunt te ontwikkelen waar onderwijs, wonen, werken en verkeer samenkomen in een campusmilieu gericht op Safety en Security. Voorbeeld daarvan is het initiatief The Hague Security Delta dat reeds in het gebied gehuisvest is en voornemens is uit te breiden in het SZW-gebouw, dit als onderdeel van de gemeentelijke strategie. Door verschillende partijen zijn middelen gereserveerd om op korte termijn een kwaliteitsverbetering in het gebied te kunnen realiseren.

In de ambitie voor het gebied neemt de hoogwaardige ontwikkeling van het SZW-pand als aantrekkelijke woon- en werklocatie een cruciale plaats in. Om deze kwaliteitsambitie te realiseren zal de gemeente het RVB en de te selecteren marktpartij maximaal faciliteren. De gemeente spant zich maximaal in om in die periode het bestemmingsplan aan te passen aan de ambities voor het gebouw en de omgeving.

Binnen de kaders die de genoemde NvU voor het gebouw biedt, wordt het mogelijk gemaakt 70% voor wonen aan te wenden. De woningen die worden toegevoegd, zowel in de periode dat statushouders zijn gehuisvest als daarna, zijn behouden voor de particuliere markt waarbij de eigenaar de woningen in een door hem gewenst segment kan positioneren. Nadat de marktpartij is geselecteerd zal de gemeente direct met hen in overleg treden over de planning en vervolgstappen.

Ik zal u van de ontwikkeling op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller