Circa 350 statushouders in het voormalige ministerie SZW

De gemeenteraad heeft van B&W op 4 februari een brief ontvangen inzake de voortgang van de huisvesting van statushouders in Den Haag. De gemeente moet in 2016 in totaal 2069 mensen met een status als vluchteling huisvesten.

Naar verluid komen er in het voormalige SZW gebouw in Bezuidenhout circa 400 woonunits die bestemd zijn voor starters, studenten en statushouders. Ze zijn ongeveer 25 m2 groot en zijn dus niet geschikt voor gezinshereniging. Uit de cijfers valt op te maken dat er maximaal 350 statushouders moeten worden ondergebracht. Daartoe moet het gebouw verbouwd worden. Aan het eind van 2016 moeten dan de eerste bewoners het gebouw in gebruik gaan nemen.

Communicatie met de bewoners
B&W schrijft in de brief aan de Raad: “Bij de aanwijzing van huisvestingslocaties voor statushouders hoort onlosmakelijk goede, duidelijke, frequente en open communicatie. We kiezen hierbij voor persoonlijke benadering van de direct betrokkenen in wijken en buurten waar statushouders komen te wonen. Voor de ene locatie zullen we informatiebrieven naar direct omwonenden sturen, voor de andere locatie organiseren we een of meer bijeenkomsten of sluiten we aan bij bestaande overleggen op wijkniveau. Direct omwonenden, omliggende instellingen en bedrijven worden rechtstreeks geïnformeerd. Voor locaties waar grotere groepen statushouders komen te wonen, organiseren we een locatieoverleg met een vertegenwoordiging van omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen en andere direct betrokken partijen.” 

Integratie
Ook stelt B&W: “Goed beheer van panden en complexen helpt statushouders hun plek in de buurt te vinden. Het gaat hierbij niet alleen om het technische beheer van gebouwen en gemeenschappelijke ruimten daarin. Wij denken aan ‘sociaal beheer’, waarin stimuleren van participatie en inburgering van statushouders en samenwerking met de buurt centraal staan.”

Wijkberaad is tegen, diverse wijkbewoners zijn vóór
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout heeft aangekondigd zich juridisch tegen de verbouwing tot woningen van het voormalig ministerie te gaan verzetten. Zij vindt het gebouw daartoe niet geschikt, o.a. met als argument dat er onvoldoende speelgelegenheid voor kinderen zal zijn, de basisscholen vol zitten en er niet voldaan wordt aan de parkeernorm.

Een groep omwonenden, met name zzp’ers, heeft zich aangeboden als gesprekspartner voor de gemeente. Deze groep huldigt het standpunt dat de huisvesting voor statushouders onorthodoxe maatregelen vraagt en is van mening dat het gebouw geschikt is voor de voorgestelde aantallen woningen. Zij vindt echter ook dat het gebouw tegelijkertijd de nodige faciliteiten voor de wijk en de wijkbewoners zou moeten bieden. Zij claimt nadrukkelijk zich niet namens de gehele wijk te presenteren.

Terugkijken op de noodopvang in het ministerie
In lijn met de brief van 17 september 2015 (RIS 286161) is in het najaar noodopvang in het SZW-pand gerealiseerd. Op 1 januari 2016 is die gesloten. De verhuizing van de tijdelijke bewoners naar andere locaties van het COA is nagenoeg zonder problemen verlopen. We kijken terug op een succesvolle periode van drie maanden waarin COA en gemeente samen met Haagse instellingen en bewoners in korte tijd een goedlopende noodopvang hebben neergezet.