Bemonstering natuursteenbestrating Beatrixkwartier aangelegd

Voor het Informatiecentrum aan de Beatrixlaan zijn in juni 4 vlakken natuursteen aangelegd.
Deze natuursteenvlakken zijn in een eerder traject uitgekozen door de convenantpartners (Gemeente Den Haag, Provastgoed Nederland B.V., BPF Bouwinvest, ING Real Estate, Siemens Nederland N.V. Fortis Vastgoed en KPN Telecom B.V.) als mogelijke keuze voor de bestrating van de Beatrixlaan en het Schenkplein.
Begin juli zullen alle partijen die betrokken zijn bij de herinrichting van het Beatrixkwartier hun voorkeur voor een of meerdere stroken hebben uitgesproken. Op basis hiervan wordt definitief bepaald welke natuursteen in de nabije toekomst in het Beatrixkwartier zal worden aangelegd.

De nieuwe pastoor: Pastoor R.G.A. Kurvers, priester en leraar

De bisschop van Rotterdam heeft dr. R.G.A. Kurvers per 1 augustus 2003 benoemd tot pastoor van de Federatie van Samenwerkende Rooms-Katholieke Parochies Haagse Hout. Hiermede krijgt de St. Liduinaparochie haar 9e pastoor. Om de nieuwe pastoor aan u voor te stellen hield Michel Doll een interview met de pastoor.

Jeugd en opleiding
Pastoor Kurvers is geboren in het Bezuidenhout in 1941 en woonde in de oude François Valentijnstraat. Hij maakte het bombardement op het Bezuidenhout van 3 maart 1945 mee. ‘Het puin’, en de omgeving van “het Roomhuis” waren ook zijn speel-terrein. Na de oorlog ging hij naar de St. Maria kleuterschool, die onder leiding stond van Zr. Conrada, en gevestigd was in de Koningin Sophiestraat 35-37, de etages boven de, direct achter de kerk gelegen garage. (Enkele jaren later is de school verhuisd naar de tegenover-liggende St.Bavoschool en weer later naar een eigen gebouw in de Amalia van Solmsstraat). De gebouwen in de Koningin Sophiestraat bestaan nog steeds.

De lagere school werd doorgebracht bij de broeders- van de St.Nicolaasschool (eerst Bezuidenhoutseweg, later Vlietstraat); dat was de parochieschool. Bovendien waren zijn ouders van mening dat een ‘broeders-school’ beter was dan een ‘meestersschool’. De familie behoorde tot de kerk van OLV van Goede Raad. Het liturgische en parochiële leven met een grote pastoor als W. van Alphen heeft een grote indruk op hem gemaakt en hebben hem er mede toe aangezet priester te worden. De latere pastoor N. van Ruiven was op het klein seminarie zijn subregent.

Pastoor Kurvers kreeg zijn priesteropleiding langs de toen gebruikelijke weg: Klein Seminarie in Hageveld en Groot Seminarie te Warmond. In 1967 werd hij tot priester gewijd. Met name zijn periode te Warmond heeft hij als een glorietijd ervaren. Al in die gymnasiumtijd voelde hij zich al tot het leraarsschap aangetrokken. Een van zijn favoriete vakken was Nederlands. Hij schreef graag, speelde toneel en beoefende zich in het declameren. Zijn leraar Nederlands was dan ook G. van der Poel, de latere 6e pastoor van de St. Liduinakerk, een leraar die hij zeer gewaardeerd heeft.

Priester, taken en verdere studie
Van 1967-1969 was hij kapelaan te Naaldwijk, tevens jongerenpastor voor het Westland en parttime leraar aan de Lagere en Middelbare Tuinbouwschool. Hierna werd hij naar Nijmegen gestuurd waar hij Pastoraal Theologie met specialisatie Liturgie ging studeren. In de weekenden was hij dan weer in de parochie.

In 1971 werd hij benoemd tot directeur van Servicecentrum voor Levensvorming te Den Haag en hoofdaalmoezenier voor het jeugd en jongerenwerk in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Vele jongerenpastors heeft hij in die tijd opgeleid en begeleid.

Er volgde wederom een periode van studie (1979- 1981), maar nu in Rome. Voordat hij echter kon promoveren vroeg bisschop A. Simonis hem pastoor te Wassenaar te worden, wat hij tot 1989 is gebleven. In die tijd gaf hij ook les aan het Adelbertcollege. Daarnaast gaf hij colleges Liturgie, Inleiding in de Theologie en Theologie en Kunst aan de Katholieke Leergangen, tegenwoordig Fontys Hogeschool geheten, te Amsterdam. Nogmaals volgde een 2 jarige studie te Rome: Kerkelijk Recht.

Het schrijven van een liturgisch proefschrift werd in 1994 alsnog voltooid. Het proefschrift is getiteld: “Ad Faciendum Peregrinum. A study of the liturgical elements in the Latin Peregrinus Plays.” en gaat over de Middel-eeuwse Peregrinus of pelgrimsspelen, een dramatische bewerking van vooral het Emmausverhaal. In de Middeleeuwen werden de liturgische thema’s voor de gewone mensen begrijpelijk gemaakt o.a. door het liturgisch drama. Sindsdien mag pastoor Kurvers zich dr. Kurvers noemen.

Sinds 1992 is hij leraar Levensbeschouwing en Filosofie aan het St. Janscollege te Den Haag, dat na een fusie tot Hofstad Lyceum is omgedoopt. Ook volgend jaar zal hij nog enige tijd enkele lessen geven tot zijn opvolger is ingewerkt. Pastoor Kurvers heeft een grote liefde voor het leraarschap. Niet alleen het lesgeven vindt hij boeiend, maar evenzeer het opvoeden, begeleiden en coachen van jonge mensen. De leerlingen nemen zijn vak serieus. Het zijn geen kletslessen. Het is een vak als elk ander op school, met proefwerken en al wat er bij hoort.

Na het doornemen van zijn interessante levensloop is er nog tijd om enige onderwerpen te bespreken.

Huidige opdracht
De bisschop van Rotterdam heeft pastoor Kurvers gevraagd pastoor van de Haagse Hout te worden. De bisschop is bezig een grote reorganisatie van het bisdom door te voeren met minder dekenaten en minder parochies. Uiteindelijk zullen er in Den Haag over een jaar of tien wellicht nog maar 6 à 7 grote parochiegemeenschappen zijn overgebleven. De taak daarin van de nieuwe pastoor is de zojuist tot stand gekomen federatie in de Haagse Hout te laten uitgroeien tot één parochiegemeenschap, overigens met meerdere kerken. Er wordt de komende jaren vastgesteld welke van de 5 kerken gesloten gaan worden. Voor de Christus Koningkerk in Mariahoeve is de sluiting reeds aangekondigd.

Hij erkent de gevoeligheden die reorganisatie en kerksluiting voor de parochianen met zich meebrengen. Men vreest immers het verlies van eigen gebouw en daarmee de teloorgang van de eigenheid van de lokale gemeenschap. Inderdaad, die grote ingrepen zijn geen leuke dingen maar wel onvermijdelijk. Dat hij in zijn oude buurt weer terecht komt spreekt hem overigens zeer aan.

De pastoor gaat zich snel verdiepen in wat er leeft in de verschillende parochies. Dat wat sterk is probeert hij nog verder te versterken, bij voorkeur door de activiteit op federatie-niveau te brengen. Bijvoorbeeld de St. Maartensviering van de kinderen (11 november) niet alleen organiseren voor de omgeving van de Liduinakerk, maar voor het gehele Bezuidenhout, zo niet de gehele Haagse Hout. Op dit moment doet hij verder nog geen enkele uitspraak over wat er veranderen gaat, totdat hij een goed overzicht heeft gekregen van het bestaan en de sterkte van de peilers die dragen wat er in de parochies gebeurt.

Hij gaat zich volledig inzetten voor behoud en versterking van de levendigheid van de gemeenschap, de sterke kanten bij elkaar brengen. De kerk in de Haagse Hout dient gestalte te krijgen. En daar hoort bij één parochieblad. Hij probeert tot spoedige realisering daarvan te komen. De problematiek van de kerkgebouwen: welke kerk blijft open, welke wordt gesloten, eventuele alternatieven, ziet hij geheel los staan van de opbouw van één gemeenschap in de Haagse Hout.

Eucharistievieringen
De bediening van dit sacrament is de priester voorbehouden. Pastoor Kurvers meent dat ten onrechte de indruk is ontstaan dat de woord- en communiediensten een vervanging voor de eucharistie betekenen. Hij wil een helder beeld daarover laten bestaan. Daarom zal elk weekend in elk van de kerken een zondagse eucharistieviering plaatsvinden met een priester. In de praktijk zal hij eens in de 14 dagen op zondag in de Liduinakerk voorgaan. De andere zondagen zal een andere priester beschikbaar zijn. Voor het moment zijn nog emeriti priesters beschikbaar, alsmede pater Gordijn. In geval er toch geen priester beschikbaar is zullen de parochianen zelf (1 of 2 mensen) in een woorddienst voorgaan. Woord- en communiediensten zullen derhalve niet meer gehouden worden.

Geloofsonderricht
Een belangrijke taak die de nieuwe pastoor gaat aanpakken is de vergroting van de kennis van het geloof bij de parochianen. Overal blijkt daar grote behoefte toe te zijn. Samen met deskundige inleiders, pastorale werkers en mogelijk op den duur een diaken wil hij een hele organisatie opzetten om de belangstelling voor het katholieke geloof en de behoefte aan spiritualiteit te voeden met gedegen kennis van de bijbel en de geloofsleer. Hij zelf noemt dat het Leerhuis, van waaruit een veelheid onderrichtvormen zal worden aangeboden.

Het gesprek met pastoor Kurvers vond plaats in zijn mooie appartement aan het Burge-meester de Monchyplein, waar hij naar verwachting voorlopig zal blijven wonen. Het maakt duidelijk dat hij voor alle vier geloofs-gemeenschappen evenzeer beschikbaar is. 

Haagse PvdA bezoekt huiskamers rondom Centraal Station

Den Haag – De Haagse afdeling van de PvdA is zaterdag te vinden in huiskamers rond het Centraal Station en de Herengracht. Dat is in het kader van de hot-spot actie. Die houdt in dat de PvdA zes avonden lang de meest onveilige plekken in Den Haag bezoekt. De conclusies van het onderzoek worden daarna gebundeld en gepresenteerd aan het Haagse college.
De eerste avond werd vorige week gehouden in de Wagenstraat. Daaruit bleek dat bewoners van de Haagse Stationsbuurt extra inzet en harder optreden willen van politie om de overlast van junkies tegen te gaan. Dat is de eerste conclusie van een onderzoek naar de onveiligheid in Den Haag.

College stemt in met ontwerp RandstadRail-lijn 6 en Prinses Beatrixlaan

Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met het voorlopig ontwerp van RandstadRail-lijn 6 en het voorlopig ontwerp van het RandstadRail-deelproject Prinses Beatrixlaan. Naar aanleiding van de inspraakreacties van bewoners en andere belanghebbenden op de eerdere ontwerpen van het deelproject Prinses Beatrixlaan, zijn onderdelen van dit ontwerp aangepast.

Bijzonder viaduct Prinses Beatrixlaan
Volgens het Masterplan Beatrixkwartier uit 1999 moet RandstadRail op een hoogwaardige manier in het gebied worden ingepast. Met de vaststelling van het ontwerp van RandstadRail-deelproject Prinses Beatrixlaan kan aan deze eis worden voldaan. Er komt een opvallend vormgegeven viaduct dat bestaat uit een stalen vakwerkconstructie (ook wel de ‘netkous’ genoemd) en een nieuwe RandstadRail-halte ter hoogte van de Prinses Marijkestraat / Jan Pietersz. Coenstraat. De huidige halte Ternoot wordt circa zestig meter verplaatst in de richting van de Laan van NOI. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het ontwerp aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn verbeteringen aan de looproutes voor voetgangers bij halte Ternoot en de nieuwe halte Prinses Beatrixlaan en de verbetering van de verkeersveiligheid van de kruising Prinses Beatrixlaan/Schenkkade.

RandstadRail-lijn 6
Het voorlopig ontwerp RandstadRail-lijn 6 omvat aanpassingen die nodig zijn om RandstadRail te laten rijden op de bestaande route van lijn 6, inclusief de aanleg van nieuwe sporen door de Apeldoornselaan. Deze aanpassingen zijn nodig omdat RandstadRail-voertuigen iets langer en breder zijn dan de huidige tram. Ook wordt een aantal kruisingen aangepast om de doorstroming van RandstadRail te verbeteren. De meeste inspraakreacties hadden betrekking op lijnvoering, nieuwe sporen in de Apeldoornselaan, verwachte overlast als gevolg van de overstaphalte bij ziekenhuis Leyenburg en het dichtzetten van de doorsteek De Rade.

De gemeente Den Haag deelt de zorgen van de omwonenden. Na nogmaals zorgvuldig naar de plannen gekeken te hebben, is de gemeente ervan overtuigd dat het huidige ontwerp hiermee voldoende rekening houdt. De gemeente Den Haag zal zorgen voor alternatieve parkeerruimte nabij de Apeldoornselaan, de overstaphalte Leyenburg zorgt nauwelijks voor meer overlast (vergelijkbaar met 1 bus per 6 à 7 minuten) en het dichtzetten van de doorsteek De Rade leidt niet tot filevorming bij de kruising Bouwlustlaan.

Realisatie RandstadRail op koers
Inmiddels is de eerste halfjaarlijkse rapportage aan het college van B&W aangeboden. De eerste rapportage gaat over de periode van het raadsbesluit van 13 februari 2003 tot en met april 2003 en wordt ook aan de gemeenteraad aangeboden. Hieruit blijkt dat de uitvoering van RandstadRail goed op koers ligt. De planning wordt strak en nauwgezet gevolgd om zo snel mogelijk tot aanbesteding van de vele aanlegwerkzaamheden te komen en medio 2006 met RandstadRail te rijden.

Straatspeeldag Theresiastraat: De zebra is geopend

Woensdag 4 juni was het dan na een jarenlange strijd zover. Tijdens de nationale straatspeeldag is op de Theresiastraat bij de speeltuin ‘Spaarwaterveld’ onder grote belangstelling de nieuwe zebrapad geopend onder aanwezigheid van wethouder Bruijns en vele kinderen en ouders en begeleiders.

Reeds 10 jaar is er gestreden voor een veilige oversteekplaats bij de speeltuin. Door een wijziging in de voorrangssituatie aldaar is de Theresiastraat een soort ‘vrijbaan’ geworden voor snelverkeer. Auto’s, maar ook bus 4 geven vaak flink gas. Oversteken voor ouders, kinderen, begeleiders en oudere mensen was en is een gevaarlijke aangelegenheid. Enkele jaren terug zijn op de dezelfde plaats klaarovers ingezet, die door gevoel van onveiligheid snel met hun werk hebben moeten stoppen. Vorig jaar heeft Thérèse van der Velden, een bezorgde ouder, het initiatief genomen aandacht te vragen voor een zebrapad tijdens de nationale straatspeeldag. Onder toeziend oog van de politie is toen de straat 10 minuten afgezet voor een demonstratie, die onder veel gelid van kinders en hun begeleiders en aanwezigheid van enkele raadsleden en RTV West is gehouden. Dit zorgde voor succes: de dialoog met de gemeente was hiermee geopend. Er is vervolgens veel overleg gevoerd met de gemeente, HTM en de brandweer. Vooral de laatste partijen streven naar een open baan van de Theresiastraat, zonder hobbels, zebra’s en andere obstakels. Al snel kwam de toezegging van een zebra, maar de locatie was nog een punt van studie.

Onder druk van een nieuwe straatspeeldag Theresiastraat heeft de gemeent op maandag 26 mei 2003 de zebrapad neergelegd. Het actieprogramma werd daarmee omgegooid tot een feestelijke opening van de zebra. Met spelletjes voor kinderen op straat en een muzikale en komische bijdrage van een draaiorgel en clown Skippy was het een succesvolle middag geworden. Iedereen, hartelijk dank voor de hulp!

De straatspeeldag Theresiastraat was een initiatief van een groep ouders onder de naam ‘Comité Veilig oversteken Theresiastraat’ met een sterke samenwerking met de basisscholen Nutsschool Bezuidenhout en Van Hoogstratenschool en de NSO’s Tobias en Twee vriendjes. Meer informatie is te verkrijgen bij het comité, t.n.v. Thérèse van der Velden (tvandervelden@wanadoo.nl ).


Haagse Bos beschermd stadsgezicht

Het Haagse Bos heeft officieel de status van rijks beschermd stadsgezicht gekregen. Het bijzondere bos, waar koningin Beatrix haar woonpaleis Huis ten Bosch heeft staan, reikt tot in het centrum van Den Haag.  De minister van VROM besloot het Haagse Bos op de lijst van beschermde stadsgezichten te zetten op verzoek van de gemeente Den Haag.
Door de nieuwe status is het vrijwel uitgesloten dat het monumentale groengebied in de toekomst ingrijpende veranderingen ondergaat. Tot nog toe werd het bos nog niet beschermd door de Monumentenwet. De Haagse wethouder B. Bruins, verantwoordelijk voor monumentenzorg, toonde zich dinsdag content met het besluit van de minister.

Het Haagse Bos neemt een prominente plaats in in verleden en heden van Den Haag, Nederland en het koninklijk huis. De Hollandse graven hielden er vanuit hun residentie in s-Gravenzande jachtpartijen. Destijds was het Haagse Bos nog een enorm woud, en bestond Den Haag nog niet.
In 1645 werd Huis ten Bosch gebouwd voor stadhouder Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms. De kenmerkende slingerende vijverpartijen en de landschappelijke stijl van het Haagse Bos kregen gestalte in 1819. In de meidagen van 1940 schoot Prins Bernhard in de tuin van Huis ten Bosch op overkomende Duitse vliegtuigen. Het bos liep schade op door de aanleg van de Atlantikwall door de Duitsers. Later in de oorlog gebruikte de bezetter het bos als lanceerplaats voor de V2’s op Londen wat leidde tot het dramatische bombardement van de Britse Royal Air Force op het Bezuidenhout.
Door de schaarste aan brandstof stond bij de bevrijding in 1945 nog slechts 15 procent van de bomen overeind. In 1950 was het bos alweer voorzien van jonge aanplant. Begin 2001 vroeg kroonprins Willem-Alexander op een bevroren vijver bij Huis ten Bosch Máxima Zorreguita ten huwelijk.

Het Haagse Bos is anno 2003 nog altijd eigendom van het Rijk. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat het natuurgebied op orde blijft. Hoewel grote veranderingen in het gebied dus uit den boze zijn, gebeurt er de komende tijd wel het een en ander. Staatsbosbeheer en de gemeente willen het bos aantrekkelijker maken voor bezoekers en tegelijkertijd de natuurwaarde verbeteren.
Een van de opvallende elementen in het opwaarderen van het bos is de terugkeer van de muziek. Militaire kapellen geven in de zomermaanden op een aantal woensdagavonden concerten op de Walther Boerweide. Daarmee wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Voor de Tweede Wereldoorlog gaf de Koninklijke Militaire Kapel ook al beroemde concerten in een muziektent in het Haagse Bos.

Veel klachten uit Haagse Hout en Leidschenveen over voorzieningen

Haagse jongerenraad presenteert rapport

door Robert Brunwin de Jong

Jongeren uit Leidschenveen en Haagse Hout hebben nogal wat klachten over hun voorzieningen. Zo heeft Leidschenveen helemaal geen jongerencentrum en krijgt de jeugd van Haagse Hout bij de gemeente naar haar mening weinig of geen gehoor. Maar misschien gaat dat nu veranderen.

Een en ander bleek op de gevarieerde informatiemiddag die de Haagse Jongerenraad vorige week woensdag hield. Jongeren uit de hele stad konden daarvoor tussen 16.00 en 20.00 uur terecht in het oude Theater Concordia, aan de Hoge Zand; nabij de Brouwersgracht. Rond 17.30 uur kwamen burgemeester Deetman en wethouder Klijnsma er bij. Zij kregen het rapport: ‘Haagse jongeren aan het woord’ gepresenteerd, het samenvattend eindverslag van de ontmoetingen die de Jongerenraad tussen januari en mei in de acht stadsdelen heeft georganiseerd.

Tussen de bezoeken aan de vele kraampjes door werd het podium van het kleine theater benut voor enkele optredens, zoals een formidabele dansuitvoering van ‘Pah de Duh’, gevormd door Janine en Andy. Dansimprovisatie van de bovenste plank! Onder de vele organisaties en groepen die informatie aanboden over activiteiten waar jongeren aan kunnen meedoen of die jongeren zelf voor en met elkaar hebben opgezet, bevond zich ook Fonds 1818. Een van de grootste ‘goede doelenorganisaties’ in Den Haag en omgeving, waar men met een goed idee voor een maatschappelijk, artistiek, educatief of cultureel project aan kan kloppen. Als het goed in elkaar steekt en voldoet aan bepaalde criteria hebben ook jongeren een kans om financiële ondersteuning van het fonds te krijgen.

Presentatie
Een belangrijk moment was rondhalf zes aangebroken, toen Nick Vogels, voorzitter van de Jongerenraad, zijn presentatie- met projectie van dia’s – starte van ‘Haagse jongeren aan hetwoord’. Terwijl burgemeester Deetman en wethouder Klijnsma voor in de zaal meekeken en -luisterden, noemde Vogels een aantal aanbevelingen uit het rapport die de Jongerenraad aan burgemeester en wethouders en de Haagse gemeenteraad doet. Met het verzoek die in de komende begrotingsbehandeling en in de stadsdeelplannen mee te nemen. De Jongerenraad pleit er voor méér uren jongerenwerk mogelijk te maken en onderzoek te doen naar het aantal jongerencentra. De raad heeft met voldoening gezien dat de Haagse Hout het wat dat betreft erg goed heeft, royaal vergeleken met andere stadsdelen zoals Escamp, dat een leuk jongerencentrum eenvoudig mist. Tweede aanbeveling is een onderzoek te doen naar het aantal speelplekken in de stad en meer speelplekken te creëren.

De ‘vermeende discriminatie’ bij uitgaansgelegeriheden in Den Haag zou moeten worden aangepakt. Als vierde aanbeveling noemt de Jongerenraad het opzetten van stadsdeel(jongeren)raden. Daarmee zouden jongeren, ook nu de recente inspraakronde door de acht stadsdelen is voltooid, in een later stadium mee kunnen blijven praten over hun ‘eigen wijk’. De raad denkt niet aan acht maar aan tien van die stadsdeelraden: daaronder twee afzonderlijke voor Ypenburg en Leidschenveen en twee afzonderlijke voor Escamp en Wateringseveld. Een en ander zou per 1 januari 2004 zijn beslag moeten krijgen.

Burgemeester Deetman maakte de Haagse Jongerenraad een compliment voor het vele werk dat hij de afgelopen maanden heeft verzet. “Jullie zijn er in geslaagd een positie te verkrijgen in Den Haag. En de opzet hier is fantastisch. De Jongerenraad is aan het wortelen -fijn!”
Een reactie kon de burgemeester zo niet geven. “De komende maanden komt de begroting voor volgend jaar in bespreking. Daarmee aan de slag gaan valt niet mee. Vooral omdat de regering ons heeft laten weten dat we veel minder geld krijgen. Toch moeten we niet bij de pakken neerzitten.
We verkopen natuurlijk veel liever ja dan nee. Zie het maar als een uitdaging: dingen realiseren met minder middelen”.

Wethouder Jetta Klijnsma probeerde een en ander ook positief te benaderen: “We hebben niet eens zoveel extra geld nodig om de dingen die er zijn extra stimulansen te geven”, riep zij de zaal toe. “Als jullie allemaal een beetje meehelpen…” Klijnsma benutte ook deze gelegenheid om de aanwezigen attent te maken op het gemeentelijk jeugdproject ‘Jouw idee, doe er wat mee’. Zij wees er op dat men in een van de kraampjes affiches, een flyer en aanvraagformulieren voor dit project kon halen. Vorig jaar heeft de stad 33 van dergelijke goede ideeën gehonoreerd: 700 euro om de opzet en uitvoering te helpen mogelijk te maken.

Speurtocht
De Jongerenraad zelf diende ter plekke zo’n goed idee bij de wethouder in: de raad gaat een speurtocht uitschrijven waarin deelnemers aan de hand van foto’s acht plekken moeten opzoeken. Wie het eerst terug is van zo’n tocht is de winnaar. Doel: jongeren de stad beter te laten kennen. “Wat een goed idee!”, vond Klijnsma.

Het rapport ‘Haagse jongeren aan het woord’ brengt systematisch, stadsdeel na stadsdeel, in beeld hoe jongeren dit voorjaar hun eigen mogelijkheden of onmogelijkheden onder woorden hebben gebracht. De Jongerenraad wijdt de problemen van Leidschenveen -achterlopende voorzieningen -vooral aan het vorige bestuur over dit gebied, Leidschendam. “Die gemeente heeft al het grondgebied verkocht aan derden. Met in het achterhoofd het idee veel winst te maken, is niet gedacht aan voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer, speelvelden en dergelijke”.

Wensen uit Leidschenveen betreffen vooral de aankleding van de speelveldjes en skatevoorziening (voetbalgoaltjes, betere en hogere hekken, verlichting) en het niet beschikbaar zijn van een jongerencentrum, een uitgaansgelegenheid en een stop van de nachtbus.

In Haagse Hout is de enige uitgaansgelegenheid (voor mensen tussen de 14 en 22) in de buurt verdwenen. Jongeren missen er een ontmoetingsplek/hangplek, het speelveldje bij Isabellaland wordt niet goed onderhouden en is slecht toegankelijk, en de skatebaan is onvakkundig aangelegd. Overigens blijkt in dit stadsdeel al een soort stadsdeelraad te zijn opgestart. Maar grote grief is dat de gemeente niet naar de jongeren luistert. Op brieven wordt niet gereageerd en bij een klankbordvergaderingen over jongeren waren ze niet eens uitgenodigd.

Herinrichting Laan van Nieuw Oost-Indië

Op voorstel van wethouder Stolte is het College van Burgemeester en Wethouders akkoord gegaan met de resultaten uit de haalbaarheidsstudie en het schetsontwerp voor de herinrichting van de Laan van Nieuw Oost-Indië. Eveneens is onderzocht hoe delen van het Haagse Bos onderling verbonden kunnen worden. Met de resultaten uit de haalbaarheidsstudie en het schetsontwerp kan verder worden gegaan met de uitwerking van de plannen, door het maken van een Voorlopig Ontwerp. Op basis hiervan zal inspraak plaatsvinden.

Bosdeel en stedelijk deel
Bij de herinrichting van de Laan van NOI gaat het om twee deelgebieden: een bosdeel en een stedelijk deel. Het ‘bosdeel’ is het gebied ter hoogte van het Haagse Bos tussen de Benoordenhoutseweg en de Bezuidenhoutseweg. Voor het stedelijk deel is dat het gedeelte tussen de Bezuidenhoutseweg en het viaduct van de spoorlijn Leiden-Den Haag, inclusief alle kruispunten. In nauw overleg met bewoners, gebruikers, belanghebbenden en belangstellenden is een schetsontwerp gemaakt voor zowel het bos- als het stedelijk deel.

‘Ecologische duiker en brug’
Het schetsontwerp voor het bosdeel voorziet in een variant met een brede groene middenberm met bomen, waarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gedaan op de bestaande bosranden. Per rijrichting komen twee rijstroken en aan weerskanten vrijliggende fietspaden. Aan de zijde van Huis ten Bosch komt een verhard voetpad, terwijl aan de andere zijde in het bos een onverhard, slingerend voetpad wordt voorzien. De dwarsverbindingen voor fietsers en voetgangers komen ter hoogte van de Leidse Straatweg en het Kerkepad. Voor de ecologie worden eveneens twee verbindingen voorzien. De eerste ecologische verbinding is een hooggelegen droge duiker op de scheiding van het hoger en lager deel van het Haagse Bos (nabij Kerkepad). De tweede verbinding is een ‘natte’ verbinding die ontstaat door het open maken van de waterverbinding bij de Grote Vijver door middel van een of twee bruggen.

Boomallure en laaneffect
Voor het stedelijk deel is gekozen om de Laan van NOI haar boomallure terug te geven door aan weerskanten een enkele bomenrij te planten. Het zogenoemde ‘laaneffect’ wordt vergroot door de aanleg van een openbaar vervoerbaan in het midden van de laan. Voor de fietsers zijn vrijliggende paden voorzien met uitzondering van het gedeelte tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade. In verband met de beschikbare ruimte kunnen hier uitsluitend fietsstroken worden gerealiseerd. De trottoirs blijven qua breedte vrijwel gelijk.

Raad verwerpt bezwaarschrift Wijkberaad Bezuidenhout inzake voorbereidingsbesluit Loudonstraat

De bezwaren die de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout in het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting naar voren hebben gebracht, komen samengevat op het volgende neer:
    – De voorgenomen plannen zijn in strijd met de doelstellingen van het vigerende bestemmingsplan, om de woonfunctie in Bezuidenhout-Oost te handhaven en waar mogelijk te versterken;
    – Er is geen goede afweging van alle betrokken maatschappelijke belangen geweest;
    – Er blijkt nu ook een ontheffingsverzoek op grond van de Wet geluidhinder te zijn gedaan.

Al deze bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Jeugd Haagse Hout wil honk

DEN HAAG | Jongeren in de Haagse Hout hebben bij de gemeente aangeklopt voor een eigen honk. In een brief aan de raad stelt de 13-jarige Ibrahim Tasdelen dat de gemeente telkens niet over de brug komt. Hij heeft samen met zijn vriend Karim 144 handtekeningen in de buurt opgehaald. Ook is hij bezig met een eigen voetbalclub op te richten. ‘Geef ons ergens in Bezuidenhout Oost een ruimte!!!’, schrijven de jeugdige Hagenaars. ‘Er wonen in Bezuidenhout Oost veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar en die hebben ook recht op een plek ergens binnen!!!’ Volgens PvdA-raadslid M. Bolle kunnen de jongeren niet terecht op een andere plek.

Een Bezuidenhout site