Mijlpaal: financiering herinrichting fase 2 rond, wethouder enthousiast over pleinen

Vanmiddag maakte wethouder Boudewijn Revis, die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, bekend dat het college van burgemeesters en wethouders heeft ingestemd met de plannen voor fase 2 van de herinrichting in Bezoudenhout-Oost. Hiermee is ook de financiering rond voor deze fase van de herinrichting.

In een brief aan de gemeenteraad licht de wethouder de plannen toe, waaronder ook de plannen voor de pleinen. Daarnaast was de wethouder vanmiddag aanwezig in de nieuwe Bezuidenhut om de plannen toe lichten aan pers en geïnteresseerden. De wethouder is erg te spreken over de samenwerking tussen gemeente en bewoners.

Deze mijlpaal in de herinrichting van Bezuidenhout-Oost en het pleinenproject is niet onopgemerkt gebleven: het AD schreef een leuk artikel over de huidige stand van zaken, en ook Omroep West was aanwezig op de presentatie.

Uitnodiging voor vijf pleingesprekken

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen afgerond. De plannen voor vijf beeldbepalende pleinen zullen op afzonderlijke avonden aan de bewoners worden gepresenteerd vanaf eind september. Dat gebeurt tijdens zogenoemde pleingesprekken.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een samenhangend plan voor de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost als per plein een uitgewerkt voorstel voor de inrichting. Dit ontwerp is het resultaat van een aanhoudend enthousiaste inzet van buurtbewoners en de uitkomsten van eerder georganiseerde workshops en een wijkbrede enquête.

Vijf pleinavonden
Iedereen die zich betrokken voelt bij de pleinen in Bezuidenhout-Oost is van harte welkom op de onderstaande data:

 • maandag 26 september:
  plein Hendrik Zwaardecroonstraat/Stuyvesantstraat
 • woensdag 28 september:
  Stuyvesantplein
 • maandag 3 oktober:
  De Silleplein
 • maandag 10 oktober:
  het plein Van Heutszstraat/Loudonstraat
 • woensdag 12 oktober:
  het plein Lansberge/Cornelis Van der Lijnstraat

Op deze avonden zijn uiteraard de direct omwonenden van harte welkom, maar ook iedereen die in Bezuidenhout woont en zich betrokken voelt bij de pleinen is welkom. De pleinen worden immers door de hele wijk gebruikt.

Op de pleinavonden wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de laatste gelegenheid om het ontwerp aan te passen.

Tijd en locatie:
19.30 uur tot 21.00 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Wilt u zich aanmelden via pleinen@bezuidenhout.nl?

Voor de kleinere pleinen zijn de inrichtingsvoorstellen meegenomen in de straatontwerpen en in de straatgesprekken besproken en komt er dus geen aparte avond.

Voor de pleinen in en rondom straten die niet nu of komend jaar heringericht worden (fase 3 van de herinrichting) is nog geen ontwerp gemaakt. Een pleinavond voor deze pleinen zal op een later moment georganiseerd worden.

Voorlopige ontwerpen
Het schetsboek met de voorlopig ontwerpen kunt u downloaden:

Schetsboek pleinen (pdf, 13 MB)

Brief van de gemeente
Onderstaande brief wordt in week 38 door de gemeente huis-aan-huis bezorgd in het gebied tussen de Theresiastraat, Carel Reinierszkade, IJsclubweg/Schenkkade en Laan van NOI.

Uitnodiging voor pleingesprekken (brief gemeente) (pdf)

Resultaten enquête bekend

Ruim 700 bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost hebben de afgelopen maand meegedaan aan de enquête over de herinrichting van de pleinen. In de enquête kon iedereen aangeven welke onderwerpen hij belangrijk vindt voor de pleinen in de wijk: zowel de thema’s op wijkniveau als ideeën per plein.

In totaal hebben 728 bewoners en ondernemers meegedacht.

In procenten bedraagt de respons ruim 9% (van 7.696 bewoners van 15 jaar of ouder). Dat toont de grote betrokkenheid van de bewoners bij de herinrichting van de pleinen aan. Uit de analyse blijkt dat de enquête is ingevuld door een groep mensen die zeer representatief is voor de samenstelling van de wijk. De antwoorden geven zo de wensen van de wijk zeer goed weer.

‘Groen’ en ‘Verblijven’ scoren als thema zeer goed. Er is enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per plein een reactie te geven. Aanvullend hebben we veel suggesties ontvangen van bewoners met ideeën voor de pleinen.

Waardering van alle hoofdthema's
Waardering van alle hoofdthema’s

Alle betrokkenen bij het pleinenproject (Ingenieursbureau Den Haag, de gemeente, wijkberaad en werkgroep) zijn zeer enthousiast over dit behaalde resultaat. Het vormt een breedgedragen basis voor de ontwerpplannen die de komende periode worden uitgewerkt.

Als werkgroep willen we iedereen ontzettend bedanken die het afgelopen anderhalf jaar heeft meegewerkt aan dit fantastische resultaat.

Uiteraard vindt u op onze website de volledige resultaten terug:

 • Op de pagina Enquête vindt u het volledige rapport en een uitgebreide toelichting.
 • Op de pagina Pleinen kunt u de resultaten per plein zien.

Bedankt voor de geweldige respons op de enquête!

De afgelopen weken konden alle bewoners en ondernemers in Bezuidenhout hun mening geven over de herinrichting van de pleinen. En dat is gedaan! Ruim 700 reacties hebben we ontvangen voor de enquête. Een geweldig aantal reacties en het laat duidelijk zien dat dit onderwerp leeft in onze buurt. Iedereen die de enquête heeft ingevuld: hartelijk dank!

De enquête is niet alleen via Bezuidenhout Nieuws onder de aandacht gekomen, maar ook dankzij de flyer die in Bezuidenhout-Oost bezorgd is, en via een column van wijkgenoot en Bekende Hagenees Sjaak Bral. De enquête hebben we langer opengehouden dan oorspronkelijk de bedoeling was om zo iedereen de kans te geven de enquête in te vullen.

Column van Sjaak Bral in AD/Haagsche Courant
Column van Sjaak Bral in AD/Haagsche Courant

Tot slot willen we als werkgroep alle vrijwilligers en medewerkers van de gemeente bedanken die bij het project betrokken zijn.

De komende weken verwerken wij alle gegeven antwoorden en uiteraard houden we u via de site en nieuwsbrief op de hoogte van de conclusies.

Enquête – Kies de beste ideeën voor de pleinen in Bezuidenhout Oost!

start-enquete

Bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost kunnen van 19 februari tot 15 maart meedoen aan een enquête over de herinrichting van de 22 pleinen in hun deel van de wijk. Op basis van 38 thema’s kunnen zij aangeven wat er op een specifiek plein zou moeten gaan gebeuren. De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost ontving tal van vragen van bewoners over dit unieke project.

Gaat het pleinenproject nog door?
Jazeker! De afgelopen maanden lijkt het wellicht stil te zijn geweest rondom de pleinen, maar dat komt omdat er vooral op de achtergrond werk is verricht. Maar nu gaan we op volle kracht weer verder!

Waarom is het pleinenproject zo belangrijk voor de wijk?
Sinds de bouw van de wijk, zo’n negentig jaar geleden, zijn de karakteristieke pleinen in Oost stapsgewijs steeds meer versplinterd geraakt. De kwaliteit van de wijk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de pleinen. De gebruikswaarde ervan voor de wijk is in de loop van de jaren echter sterk afgenomen. Nu alle straten opnieuw worden ingericht, is dit een unieke gelegenheid om de kwaliteit van de pleinen wijkbreed te verbeteren en weer te laten stralen!

Wanneer kan ik op een concreet plan reageren?
Uit een aantal reacties blijkt dat sommige buurtbewoners zich afvragen waarom de thema’s zo abstract zijn. Normaal is het zo dat bij plannen van de gemeente betrokken omwonenden mogen reageren op een concreet ontwerp waarin concrete oplossingen worden voorgsteld. Het probleem is dat de race dan vaak al gelopen is en veel alternatieve opties niet meer haalbaar zijn. Nu zijn de bewoners al in een vroeg stadium betrokken bij de herinrichting van alle pleinen in Bezuidenhout-Oost. Door deze wijkbrede aanpak is de invloed van de bewoners groter, kunnen zij tijdig aangeven aan welke eisen de pleinen in de wijk anno 2016 moeten voldoen en zal de kwaliteit van de pleinen aanzienlijk toenemen omdat die beter aansluit bij de wensen van de wijkbewoners.

Ik heb de workshops gemist, kan ik nog ideeën aandragen?
Zoals in elk ontwerptraject wordt het aantal opties om een ontwerp aan te passen kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Tot 15 maart kunt u in de enquête aangeven welke thema’s u van belang vindt voor één of meer pleinen bij u in de buurt. De 38 thema’s waaruit u kunt kiezen, komen voort uit de ongeveer 150 ideeën die wijkbewoners tijdens drie eerdere workshops hebben aangedragen. Op basis van de uitkomsten van de enquête zal de gemeente per plein gedetailleerde ontwerpen gaan maken. Zodra deze ontwerpen gereed zijn, krijgen de omwonenden de gelegenheid om te reageren op deze plannen.

Waarom een enquête? Er waren toch al drie workshops?
De drie workshops in 2015 waren heel zinvol; ze leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden gezien. Op verschillende momenten heeft de gemeente laten weten dat er door deze grote inzet vanuit de buurt veel inzicht is ontstaan in de wensen van de bewoners voor hun wijk en directe leefomgeving. Dit blijkt nu al waardevol bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting: zowel voor de pleinen als de straten.

Met de enquête worden de ideeën uit de workshops gekoppeld aan de afzonderlijke pleinen. In de enquête kunt u per plein aangeven welke thema’s u graag terugziet in het ontwerp van de gemeente. U hoeft overigens niet voor ieder plein uw mening te geven, u kunt zich ook beperken tot dat ene plein bij u in de straat. Uw mening heeft dus direct invloed op het ontwerp van de pleinen bij u in de buurt!

Klik hier om de enquete te openen

Geen computer en u wilt toch de enquête invullen? Ga dan op 2 maart tussen 10.00 en 15.00 naar het Wijk- en Diensten Centrum in de Johannes Camphuijsstraat. Daar zijn leden van de werkgroep Pleinen die u graag helpen.

Dit bericht verscheen in de Bezuidenhout Nieuws van februari 2016

Binnenkort: Enquête Pleinen Bezuidenhout-Oost

In de lente- en zomermaanden hebben in totaal 155 bewoners actief meegedaan aan een drietal workshops om samen een uitgebreide verlanglijst te maken voor de pleinen van Bezuidenhout-Oost. Met de resultaten heeft het ingenieursbureau van de gemeente in samenwerking met de bewonerswerkgroep Pleinen geprobeerd alle wensen en ideeën een plaats te geven.

Alle wensen en ideeën zijn gegroepeerd in 38 min of meer verschillende thema’s. De pleinen zijn onderverdeeld in grote, middelgrote en kleine pleinen. Elk plein heeft vervolgens 7, 5 of 3 thema’s meegekregen, die nog verder ingevuld zullen worden. Daarmee ligt het plan nu voor de helft vast en zijn we klaar voor de volgende stap. Bewoners mogen zich namelijk nu gaan uitspreken over de toebedeelde thema’s. Dat doen we eerst online via een enquête. Aan de hand van voorbeeldplaatjes mag het ‘eigen’ pleintje aangepast kan worden of, wanneer men dat leuk vindt, alle pleinen beoordeeld. De uitkomst van de enquête wordt weer gebruikt om per pleintje samen met de bewoners om tafel te gaan zitten om het definitieve ontwerp te maken. Het totaalplan voor de pleinen zal meegenomen worden bij de herinrichting van de straten.

Met de gemeente is de Werkgroep Pleinen nu bezig om de enquête in te richten met duidelijke plaatjes en keuzemogelijkheden. Nog voor het eind van het jaar willen we dan iedereen uitnodigen zijn of haar bijdrage te leveren. Het ingenieursbureau en de Werkgroep Pleinen zorgen dat alle wensen zo gelijk mogelijk verdeeld worden. Door steeds de hele wijk erbij te betrekken hopen we op een mooi en breed gedragen plan, waar de hele wijk beter, fijner en mooier van wordt.

Houd de brievenbus en de website (www.pleinenbzh.nl) in de gaten. Of volg de facebookpagina van Bezuidenhout. Wanneer u zeker niet de enquête wilt missen, stuur dan een email naar pleinen@bezuidenhout.nl om u vast aan te melden.

Dit artikel verscheen ook in de Bezuidenhout Nieuws van december 2015

Bedankt voor uw aanwezigheid en actieve deelname!

In de maanden april tot en met juli werden drie workshops georganiseerd. Het doel was om samen met bewoners de contouren te schetsen van 21 pleinen in de wijk Bezuidenhout-Oost.

In totaal hebben 155 bewoners actief meegedaan met de drie workshops. De organisatoren (Werkgroep Pleinen), ondersteund door het Wijkberaad Bezuidenhout, de gemeente Den Haag en het Ingenieursbureau Den Haag zijn zeer te spreken over de opkomst! De resultaten van de workshops vormen een geweldige basis om verder te gaan.

Het resultaat na drie workshops: lange aanloop met heldere resultaten!

Onze conclusie na drie workshops: hoewel het proces een lange aanloop nodig had zijn er toch heldere resultaten uitgekomen en is er een grote mate van overeenstemming in de denk- en wensbeelden.

De vijf belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen bij de deelnemers tijdens de workshops:

 1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook
 2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (o.a. ontmoeten, herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
 3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen, auto’s (minder of beter ingebed) en afvalcontainers.
 4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
 5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Resultaat in cijfers: workshop 3

De uitslag van de derde workshopronde vertaald in cijfers komt in grote lijnen op het volgende neer:

34 %  Ontwerpaspecten + Monumentaliteit + Verkeer
31 %  Groen (sfeer, milieu, actief)
12 %  Verblijven (samen/alleen)
10 %  Stalling*
8 %  Kunst en Cultuur & Evenementen
5 %  Sport & Spel

Uitgesplitst naar grote, middelgrote en kleine pleinen, valt op dat alles min of meer gelijk verdeeld is. Met uitzondering van Kunst, Cultuur, Evenementen. Deze scoort dan 39% t.o.v. overige thema’s voor grote pleinen, en rond de 12% voor de middelgrote en kleine pleinen.

De wensen/vragen vanuit de wijk zijn relatief bescheiden, maar reëel. De hoofdmoot is vrij eenvoudig te realiseren, omdat die ruimtelijk en financieel nauwelijks consequenties met zich meebrengt. Een aantal ingrepen die zijn benoemd lijkt essentieel voor het slagen van dit project. Een totaalaanpak is nodig om samenhang te garanderen. Ook minder eenvoudige of duurdere oplossingen zijn nodig (bv het vergroten van het bruikbare oppervlak van het plein, ondergrondse en/of  integrale oplossingen etc.) De simpele en meer complexe oplossingen kunnen niet zonder elkaar. De samenhang van de wijkaanpak staat of valt met het uitvoeren van beide. De grote oplossingen zijn de dragers van de kleine en geven de wijk structuur.

Opzet en inhoud vervolgtraject

Hoe ziet het vervolg eruit om te komen tot fantastische en hoogwaardige pleinen? Allereerst willen wij door middel van een online enquête meer mensen die hun mening willen geven de mogelijkheid geven te reageren op de resultaten van de workshops. Het draagvlak onder wijkbewoners wordt daarmee vergroot. De enquêteresultaten zullen wij samen met de conclusies van de workshops bespreken met het Ingenieursbureau van de gemeente en willen deze vervolgens uitwerken in een programma van eisen. (‘wat moet er waar komen en waarom?’). Bezoekers van de workshops kunnen nogmaals hun stem laten gelden en daarmee hun invloed vergroten door middel van de enquête.

Daarnaast willen wij proberen om dit programma te vertalen in beelden door middel van een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Hierin staan voorbeelden van mogelijke oplossingen, wensen en ideeën uit het programma van eisen. Het programma van eisen (PvE) en het beeldkwaliteitsplan (BKP) gaan dienen als basis van waaruit de ontwerpers van het Ingenieursbureau gaan werken.

Tijdlijn van het proces

Beeldverslag Workshop 3

Donderdag 8 juli was workshop 3 in het wijkcentrum.

Eindelijk werden er wat zaken concreet en werd er gewaardeerd en geschoven met mogelijke invullingen voor de pleinen!

11059516_867277316694141_135017707499881045_o

De volledige uitwerking van de resultaten komt eraan. Als tipje van de sluier: veelgenoemde zaken die volgens de bewoners een plekje dienen te krijgen of die als ontwerpuitgangspunt gebruikt moeten worden:

 1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook!
 2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (oa herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
 3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen en minder ruimte (of beter ingebed) voor auto’s
 4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
 5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Zie dit bericht op Facebook voor meer foto’s.

 

Voorbereiding workshop 3 (donderdag 9 juli)

Beste Mede-Bezuidenhouter,

Komende donderdag 9 juli is de derde Workshop pleinen, zoals in de vorige mail aangekondigd.

Op de site vind je een verslag met alle ideeën vanuit de eerste twee workshops.

We willen je vragen om van te voren vast na te denken over het volgende:

 • welke ideeën vind je het meest belangrijk;
 • hoe zou je deze ideeën vorm kunnen geven of kunnen verrijken;
 • voor welke pleinen vind je deze ideeën het meest geschikt.

Het resultaat van deze workshopavond zal zijn dat je (samen met de andere bewoners) aangeeft welke thema’s en ideeën je op wijkniveau in de plannen verwerkt wil zien.

Wij zien je graag donderdagavond (inloop 18:45; start 19:00) in het Wijk- en Dienstencentrum.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep pleinen